Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rotavské varhany

Vyhledávání

Rotavské varhany

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Sokolov
Katastrální území: Rotava
Mapové listy: 1112, 11122
Oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: Návrší s kótou 640 (dříve Flössberg, Lehmberg) v lese nad Rotavou. Přístup po uzavřené lesní silnici z Rotavy - Růžového údolí 3 km (žlutá turistická značka) nebo z Rotavy - Sídliště 4,5 km (zelené a žluté značení), popř. strmou pěšinou z údolí pod kostelem (asi 1 km).
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Malebné strmé návrší, na z. straně vyhlídka do západního Krušnohoří, na v. straně skalní stěna opuštěného lomu s odkrytými kamennými varhanami, 100 m dlouhými a v souvislé stěně 12 m vysokými
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1901

Geologie

Geologická charakteristika: Relikt třetihorního trhlinového vulkánu s výlevy nefelinického bazanitu až olivinického nefelinitu na regionální vulkanické linii Hradecká - Rotava - Kraslice - Počátky. Lomová stěna na v. straně kopce má pravidelnou sloupcovitou odlučnost a milířovité uspořádání sloupců vyvřeliny. Skalní defilé na z. straně kopce odkrývá pórovitou horninu s vějířovitým uspořádáním sloupců, hojnými xenolity krystalických břidlic a žul a s náznaky kamenných sluncí a která pochází ze starší, turbulentnější fáze pronikání lávy k povrchu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: vulkanologie, botanika, strukturní geologie (tektonika), geologie
Jevy: kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazanit
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 373     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geologické útvary vulkanického původu, sloupcovitá odlučnost horniny
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: turistika, jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Hojná turistická návštěvnost, vandalismus, nebezpečí pořádání nepovolených zábavních akcí
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Na základě vulkanologické studie doporučujeme rozšířit ochranu lokality nejenom na část odkrytou v bývalém lomu, ale na celé širší okolí kóty 640,3 m Skalka. 3.6.2010;

Literatura

Petr Rojík (2009): Rotavské varhany - vulkanologická studie. Příroda Kraslicka, 2, 23-48.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rojík Petr, 17.03.06
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 05.10.09, Rojík Petr 03.06.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1901 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1901.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Informační tabule., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Informační tabule., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Přírodní památka se  sloupcovitou odlučností vyvřelých hornin a milířovitým uspořádáním sloupců., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Sloupcová odlučnost vulkanitů na lokalitě Rotavské varhany., Pavel Bokr, 2007
Sloupcová odlučnost vulkanitů na lokalitě Rotavské varhany., Pavel Bokr, 2007
Pavel Bokr, 2007
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]