Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rašeliniště Haar

Vyhledávání

Rašeliniště Haar

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Sokolov
Katastrální území: Obora u Šindelové
Mapové listy: 1112, 11122
Oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: U býv. obce Obora, části Horní Obora, 3 km sz. od Šindelové, příblížení po uzavřené lesní silnici z Šindelové
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Rašeliniště
ID : 1900

Geologie

Geologická charakteristika: Vrchovištní rašeliniště na náhorní planině v pramenné oblasti levostranného přítoku Bystřiny. Je založeno na žulách karlovarského plutonu. Výzkum hydrogeologické predispozice rašeliniště na stavbě podloží nebyl proveden.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér
Stratigrafie: kvartér
Témata: botanika, zoologie, kvartérní geologie
Jevy: rašeliniště, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): organogenní (činnost organizmů)
Hornina: rašelina
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 363     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Rašeliniště s klečí blatkou
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: lesnictví, vodní zdroje
Popis střetů zájmů: Případné meliorační zásahy do pramenišť a kácení porostů v rašeliništi Haar a v širším okolí mohou mít negativní dopad na vybudované objekty jímání a úpravy vod pro město Rotava.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Škvor, V. (1975): Geologie české části Krušných hor a Smrčin. - Knihovna ÚÚG, sv. 48, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rojík Petr, 15.03.06
Aktualizoval(a): Rojík Petr 15.03.06, Gürtlerová Pavla 12.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1900 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1900.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]