Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Údolí Ohře

Vyhledávání

Údolí Ohře

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Sokolov
Katastrální území: Staré Sedlo u Sokolova, Nové Sedlo u Lokte
Mapové listy: 1123, 11231
Geologická správní oblast: Chebská a sokolovská pánev a neovulkanity Doupovských hor
Lokalizace: sv. od Sokolova, území mezi Starým Sedlem, Loktem, Novým Sedlem a Sokolovem.
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: Hluboce zařízlé údolí řeky Ohře proráží staroterciérní sedimenty - skalní stěny a defilé.
ID : 19

Geologie

Geologická charakteristika: Chráněny jsou defilé a profily ve starosedelských pískovcích, křemencích a slepencích. Na povrchu jsou v nich vyvinuté drobné jeskyně a pseudozávrty. Profil je velmi instruktivní a v oblasti Sokolovské pánve a jejích okrajů nemá obdoby. V horninách jsou velmi hojné zbytky rostlinných částí, hlavně listů a semen, které stanovují stáří celého souvrství na paleogén. V té době v západním úseku Sokolovské pánve existovalo jezero, do kterého byl splavován materiál vzniklý erozí okolních krystalinických a plutonických hornin. Okolí a břehy jezera byly hojně zarostlé subtropickou vegetací.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, sedimentologie
Jevy: kaňon
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: křemenec, pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 628     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Celá oblast o rozloze 32,84 ha má statut Přírodní památka od roku 1976. Je to oblast, kde jsou nejlépe a v největší ploše i mocnosti odkryty pískovce, křemence a hrubozrnné slepence, které se usadily počátkem třetihor v tomto území (starosedelské souvrství). Uloženiny obsahují množství fosilní flóry a jsou v nich vyvinuty pseudokrasové jevy. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Sokolov, 9. 4. 1976.
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: zástavba
Popis střetů zájmů: Při eventuálních úpravách řečiště by mohlo dojít k poškození lokality, ale je to málo pravděpodobné.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Svoboda, J. et al.(1964): Regionální geologie. Díl 1, sv. 2. - Nakladatelství ČSAV Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hradecký Petr, 07.11.94
Aktualizoval(a): Hrazdíra Petr 15.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 19 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/19.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Markéta Vajskebrová, 2003
Markéta Vajskebrová, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]