Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vlčí Hora - Martinův kámen

Vyhledávání

Vlčí Hora - Martinův kámen

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Hora
Mapové listy: 0222, 02223
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: 1 km sz. od obce Vlčí Hora, 5 km zsz. od Krásné Lípy, 8 km zjz. od Rumburka
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: rozsáhlé výchozy
ID : 1881

Geologie

Geologická charakteristika: Česká křídová pánev, výchozy pískovců jizerského souvrství. Rozsáhlé a morfologicky silně rozčleněné skalní hřbety s věžemi a s rozsedlinovými resp. puklinovými jeskyněmi. Pod kótou 465 m jsou v lese souvislé skalní výchozy strmě upadající k severu. Jsou zde masivní lavicovité, převážně hrubozrnné křemenné pískovce se štěrčíkovitou příměsí až podílem. Pískovce jizerského souvrství mají vrstevnatost ukloněnou pod úhlem 60 - 65° k ZJZ a obsahují časté hnědorezavé polohy decimetrových mocností s hojnými valounky i destičkovitými úlomky železitých pískovců až ferolitů, spolu s většími valounky křemene. Pískovce mají puklinové systémy, z nichž nejvýraznější má orientaci 95 - 110/20-25°. Podle tohoto puklinového systému jsou proželezněné polohy (pozitivně vyvětrávající) dislokovány a posunovány do vyšších ker z. směrem, přičemž pohyb na puklinách je v řádu prvních decimetrů.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: stratigrafie, geomorfologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: skalní věž, skalní hřbet
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS v NP
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Rozsáhlé výchozy pískovců jizerského souvrství křídy, morfologicky silně rozčleněné skalní hřbety s věžemi a s rozsedlinovými resp. puklinovými jeskyněmi.
Součást VCHÚ: NP Národní park České Švýcarsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02223 Mikulášovice a 02214 Dolní Poustevna.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.01
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 18.01.05, Vajskebrová Markéta 29.03.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1881 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1881.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Rozsáhlé a morfologicky silně rozčleněné skalní hřbety s věžemi jsou tvořené pískovci jizerského souvrství., Markéta Vajskebrová, 2018
Rozsáhlé a morfologicky silně rozčleněné skalní hřbety s věžemi jsou tvořené pískovci jizerského souvrství., Markéta Vajskebrová, 2018
Rozsáhlé a morfologicky silně rozčleněné skalní hřbety s věžemi jsou tvořené pískovci jizerského souvrství., Markéta Vajskebrová, 2018


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]