Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Brtníky - jura

Vyhledávání

Brtníky - jura

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Brtníky
Mapové listy: 0222, 02223
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: 750 m jjv. od křižovatky v obci Brtníky, 200 m z. od silnice Brtníky - Šternberk, svah údolí Vlčího potoka, 3 km vjv. od Mikulášovic ve Šluknovském výběžku
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: ouštěný, zarostlý lom v jurských vápencích
Technický objekt: lom, jáma (šachta)
ID : 1876

Geologie

Geologická charakteristika: Jurské vápence u Brtníků ve šluknovském výběžku. V opuštěném lomu (velikost 35 x 35 x 5 m a v bocích lomu drobné, max. 0,6 m vysoké výchozy) jsou odkryty masivní, silně rozpukané vápence a dolomitické vápence svrchnojurského stáří. Mají žlutavou, žlutošedou až světle hnědou barvu. Místy lze najít i úlomky vápnitých pískovců. Podle Brzáka - Fabiánka (1985) byla lokalita nalezena v r. 1867 a za dva roky se začal těžit vápenec pro místní malou vápenku, zčásti povrchově a údajně i štolou. Vápence tvoří tektonickou čočku podél lužického zlomu, mezi granity a křídovými pískovci. Podle popisu se zde těžil tmavý jemnozrnný vápenec, který obsahoval schránky amonitů. Vyskytovaly se zde i slinité vápence a pískovce. Dolomitické vápence obsahují, podobně jako na nedaleké lokalitě Doubice, rudní minerály mj. s obsahem Cu. Na řadě puklin jsou proto vidět povlaky azuritu, méně malachitu. Severozápadním směrem od lomu je označeno místo někdejší šachtice Vlčí hora, kde byl provoz ukončen podle cedule v roce 1888. V roce 2004 bylo toto staré důlní dílo zlikvidováno zásypem drceným kamenivem a zakryto uzavíracím betonovým povalem.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - jura Českého masivu - jura v severních Čechách
Stratigrafie: mezozoikum - jura
Témata: stratigrafie, petrologie, ložisková geologie, těžební činnost a její následky, paleontologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , tektonická
Hornina: vápenec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jurská kra ve šluknovském výběžku.
Součást VCHÚ: CHKO Labské pískovce
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Revize - nedaleko zašlého lůmku s vyjímečnými odkryvy je označena zasypaná štola a jsou vidět zarůstající odvaly po staré těžbě. 24.10.2017;

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02223 Mikulášovice a 02214 Dolní Poustevna.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.01
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 12.11.04, Adamovič Jiří 17.02.07, Vajskebrová Markéta 24.10.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1876 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1876.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Nedaleko zašlého lůmku, kde se těžil jurský vápenec, je označena zasypaná štola., Pavla Gürtlerová, 2017
Nedaleko zašlého lůmku s odkryvy v jurském vápenci jsou vidět zarůstající odvaly po staré těžbě., Pavla Gürtlerová, 2017
Zašlý lom, kde se těžil jurský vápenec., Pavla Gürtlerová, 2017
Zašlý lom, kde se těžil jurský vápenec., Pavla Gürtlerová, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]