Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kopec

Vyhledávání

Kopec

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Brtníky
Mapové listy: 0222, 02223
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: 0,5 km j. od osady Kopec, cca 2,5 km vjv od Mikulášovic, cca 7 km jz od Šluknova, svah kóty Kopec, j. údolí Brtnického potoka
Charakteristika objektu: skalní výchozy v lese až 8 m vysoké
ID : 1874

Geologie

Geologická charakteristika: Česká křídová pánev. Výchozy jsou tvořeny masivními lavicovitými silicifikovanými křemennými pískovci s kolísavou příměsí křemenného štěrčíku. Patří k jizerskému souvrství. Ve spodní části výchozu je 0,25 až 0,5 m mocná poloha vyplněná oválnými, destičkovitými i téměř nezaoblenými klasty proželezněných pískovců a ferolitů. Max. velikost valounků a klastů je až 8 cm. V poloze je silná příměs valounků křemene o max. velikosti 2,5 cm. Báze polohy je ostrá a do nadloží má rychlý litologický přechod.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: stratigrafie, sedimentologie, petrologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skály křídových sedimentů na svahu kóty Kopec
Součást VCHÚ: CHKO Labské pískovce
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 0223 Mikulášovice a 02214 Dolní Poustevna.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.01
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 18.01.05

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1874 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1874.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchozy masivních lavicovitých silicifikovaných křemenných pískovců s kolísavou příměsí křemenného štěrčíku. Patří k jizerskému souvrství., Markéta Vajskebrová, 2018
Výchozy masivních lavicovitých silicifikovaných křemenných pískovců s kolísavou příměsí křemenného štěrčíku. Patří k jizerskému souvrství., Markéta Vajskebrová, 2018
Výchozy masivních lavicovitých silicifikovaných křemenných pískovců s kolísavou příměsí křemenného štěrčíku. Patří k jizerskému souvrství., Markéta Vajskebrová, 2018
Výchozy masivních lavicovitých silicifikovaných křemenných pískovců s kolísavou příměsí křemenného štěrčíku. Patří k jizerskému souvrství., Markéta Vajskebrová, 2018
Výchozy masivních lavicovitých silicifikovaných křemenných pískovců s kolísavou příměsí křemenného štěrčíku. Patří k jizerskému souvrství., Markéta Vajskebrová, 2018
Výchozy masivních lavicovitých silicifikovaných křemenných pískovců s kolísavou příměsí křemenného štěrčíku. Patří k jizerskému souvrství., Markéta Vajskebrová, 2018


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]