Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Záloženský lom u Loděnic

Vyhledávání

Záloženský lom u Loděnic

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Beroun
Katastrální území: Loděnice
Mapové listy: 1241, 12412
Oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Starý lom v JZ. pokračování lomů Na Branžovech, cca 450 m SSV. od kóty 416.
Charakteristika objektu: Opuštěný jámový lom rekultivovaný přirozenou cestou.
Technický objekt: lom
ID : 187

Geologie

Geologická charakteristika: Starý lom odkrývá sled od svrchní části lochkovského souvrství (ve facii kotýzských vápenců) do nižší části pražského souvrství (vápence koněpruské, slivenecké, loděnické, řeporyjské). Paleontologicky významná je široká neptunická žíla odkrytá v SV. stěně lomu a vyplněná materiálem loděnických vápenců, extrémně bohatým zvl. na trilobitovou faunu (druhově nejbohatší fauna loděnických vápenců vůbec, známo přes 30 druhů trilobitů a pozoruhodná další fauna (vis zvl. Chlupáč a Šnajdr 1989). Bohaté fauny poskytly i koněpruské a slivenecké vápence. Z těsné blízkosti pochází nepochybně i část materiálu popsaného Barrandem z lokality označené Lužce (srv. Chlupáč 1983 b). Nově v lomu objeveny R. Horným i bílé vrstvy ve svrchní části kotýzských vápenců s pozoruhodnou nezpracovanou faunou. Záchraný výzkum zaměřený na dokumentaci profilu mezi novým lomem a Záloženským lomem, který má být v budoucnu odtěžen (i přes návrch na ochranu lokality), provedli pracovnící ČGU pod vedením J. Frýdy.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie
Jevy: zkameněliny - fauna, kras
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významná paleontologická lokalita ve spodním devonu (pražském souvrství).
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Lom je ohrožen těžbou v blízkém lomu Na Branžovech, který je v činnosti. V budoucnu se počítá s rozšířením těžby z lomu Na Branžovech a vytěžením zbytků zásob v Záložanském lomu. Tento záměr těžařů je třeba korigovat s zájmy ochrany přírody Hrozí zničení významných světově ojedinělých paleontologických lokalit s bohatými trilobitovými, cefalopodovými a gastropodovými aj. faunami, významných krasových jevů a narušení geomorfologického rázu krajiny.

Literatura

Chlupáč, I. (1983): Stratigraphical position of Barrande's paleontological localities in the Devonian of Central Bohemia.- Čas. Min. Geol., 23 (3), 261-275. Praha. Chlupáč, I. - Šnajdr, M. (1989): A remarkable Pragian trilobite assemblage from the Barrandian. - Věst. Ústř. Úst. geol., 64, 129-142. Praha. Kovanda, J. et al. (1984): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000, 12-412 Rudná. Ústř. Úst. geol., 1-122. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 10.04.93

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 187 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/187.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Starý lom odkrývá sled od svrchní části lochkovského souvrství do nižší části pražského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]