Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rožmitál - lomy

Vyhledávání

Rožmitál - lomy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Rožmitál
Mapové listy: 0432, 04323
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Východní konec obce Rožmitál, cca 600 m sz. od kóty 586 (U lomů).
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Naleziště primárních minerálů a fosilií.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1865

Geologie

Geologická charakteristika: Rozsáhlé, zčásti opuštěné lomy, zčásti lomy v provozu ve vulkanických horninách broumovského souvrství, olivětínské vrstvy. Primárními minerály jsou malachit, azurit, limonit, baryt, sulfidy a oxidy Cu, vzácně i ryzí Cu. Ve stropu andezitoidového příkrovu se nacházejí fosilní mlži. Zčásti masivní, zčásti mandlovcovité melafyry, v horní části většinou rozpraskané se záteky sedimentů (prachovce, někdy pískovce). Dále tu jsou hrubé i jemnější aglomeráty a pyroklastika různého druhu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část), Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - vulkanity permokarbonu
Stratigrafie: paleozoikum - perm
Témata: mineralogie, paleontologie, petrologie, vulkanologie
Jevy: intruze, láva, lávový proud, skalní stěna, vulkanoklastika, vulkán, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: melafyr, vulkanoklastika
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Mineralogické a paleontologické naleziště.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů, těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Nejsou popsány.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme lokalitu zařadit mezi chráněné geologické lokality. Po dokončení těžby zamezit devastaci lomu. 8.10.2009;

Literatura

Tásler R., Kotlář J. (1987): Geologie chráněné krajinné oblasti Broumovsko. ? MS. str. 64 + 4 přílohy. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují. , Vítek J. (1986): Geomorfologie navrhovaná chráněné krajinné oblasti Broumovsko. MS. str.68 + 35 příloh. Archiv CHKO Broumovsko. Police nad Metují.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 05.01.04
Aktualizoval(a): Šimůnek Zbyněk 09.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1865 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1865.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Činný lom - západní část, Pavla Gürtlerová, 2010
Činný lom - západní část, Pavla Gürtlerová, 2010
Starý lom u Rožmitálu, Věra Plná, 2004
Věra Plná, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]