Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pseudosopka - Šonov

Vyhledávání

Pseudosopka - Šonov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Šonov u Broumova
Mapové listy: 0432, 04323
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Vrch východně od Šonova (Homole - kóta 648).
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Únik teplého vzduchu z blokových sutí šonovských andezitoidů.
ID : 1833

Geologie

Geologická charakteristika: Malé skalky, blokové eluvium nebo suť. Andezitoidy (dříve melafyry) náležející stratigraficky ke svrchním šonovským "melafyrům" v olivětínských vrstvách. V hornině četné stopy hydrotermální přeměny s mineralizací. Při vzniku kamenného moře zůstávají relativně hluboké nevyplněné prostory mezi jednotlivými balvany. Pokud není propojením prostor umožněna cirkulace vzduchu, pak se v nich hromadí v létě těžší studený vzduch. V zimě naopak po četných puklinách proudí relativně teplé výrony vzduchu z dutin uvnitř skalního masívu. V zimě díky jinovatce, která se tvoří na okraji jámy cca 4x4 m, se často používá místní název "Šonovská sopka". Jáma mohla vzniknout pravděpodobně propadem dutin v sutích nebo byla uměle vykopaná.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - vulkanity permokarbonu
Stratigrafie: paleozoikum - perm
Témata: geologie, geomorfologie, vulkanologie
Jevy: charakteristická hornina, suť, suťové pole
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: andezit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Únik teplého vzduchu.
Součást VCHÚ: CHKO Broumovsko
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nebyly popsány.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučujeme zvýšení ochrany . 8.10.2009;

Literatura

Tásler R. (1995): Revize lokalit geologického charakteru navrhovaných k ochraně v CHKO Broumovsko. ? MS. str.8. Archiv CHKO Broumovsko.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Plná Věra, 10.12.03
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 19.03.04, Prouza Vladimír 09.10.09, Gürtlerová Pavla 08.08.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1833 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1833.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2017
Pavla Gürtlerová, 2017
Pavla Gürtlerová, 2017
Na vrcholku je nálevkovitý ´kráter´patrně umělého původu. Byl spolu se zimními mlžnými výrony teplého vzduchu nahromaděného přes léto v trhlinách a sutích inspirací k pojmenování Sopka nebo Pseudosopka., Jan Vítek, 2008
Jiří Spíšek, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]