Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Čertovy schody

Vyhledávání

Čertovy schody

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Beroun
Katastrální území: Koněprusy, Tmaň
Mapové listy: 1241, 12413
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: S. a Z. stěny velkolomu Čertovy schody SV. od Tmáně.
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: Rozsáhlé lomové stěny v několika etážích (po ukončení těžby).
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 183

Geologie

Geologická charakteristika: Severní stěny velkolomu Čertovy schody poskytují rozsáhlé odkryvy v kotýzských vápencích stupně lochkovu a koněpruských vápencích stupně pragu. Kotýzské vápence jsou prostoupeny řadou neptunických žil s různě starou výplní (prag, dalej) a místy bohatými faunami. Koněpruské vápence jsou součástí útesového komplexu s typickými fenomény, synsedimentárními tektonickými poruchami a rovněž místy bohatými faunami. Z mladších variských poruch je výborně odkryt očkovský přesmyk s násunem starších vrstev přes vrstvy mladší a řada příčnách dislokací. Po ukončení těžby v západní části velkolomu by měl úsek navrhovaný k ochraně splynout s chráněným územím Zlatý kůň a Kotýs v jeden velký celek s režimem naučných stezek. Lokalita č. 36 in Chlupáč et al. (1987).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: paleontologie, stratigrafie, sedimentologie, litologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: zkameněliny - fauna, diskordance, litologické rozhraní, žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Stěny poskytují jedinečné odkryvy ve vápencích útesového komplexu a přidružených fenoménech, názorné odkryvy neptunických žil a mladších variských směrných dislokací. Světově významné paleontologické lokality s bohatými faunami trilobitů, brachiopodů, krinoidů, cefalopodů, korálů a dalších.
Součást VCHÚ: CHKO Český kras
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: skládky odpadků, rekultivace
Popis střetů zájmů: Ochrana připadá v úvahu po ukončení těžby v S. části velkolomu, třeba chránit před zasypáváním odpadem z lomu a ponechat přirozené rekultivaci.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Po dokončení těžby zamezit devastaci lomu a rekultivaci řídit po konzultaci s geologem. Doporučujeme lokalitu zařadit mezi chráněné geologické lokality. 8.12.2009;

Literatura

Chlupáč, I. (1996): Neptunian dykes in the Koněprusy Devonian: Geological and palaeontological observations. - Věst. Českého geol. úst., 71, 3, 193-208. Praha. Chlupáč, I. (1987, ed.): Základní geologická mapa a vysvětlivky ČSSR 1:25 000, list 12-413 Králův Dvůr. - Ústřední Ústav geologický, Praha. Chlupáč, I. - Hladil, J. - Lukeš, P. et al. (1986): Field conference Barrandian - Moravian Karst.- Subcommission on Devonian Stratigraphy - Excursion Guidebook, Ústř. Úst. geol., 1-62. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 20.03.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 08.12.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 183 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-06-22]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/183.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Rozsáhlé odkryvy v kotýzských vápencích stupně lochkovu a koněpruských vápencích stupně pragu v činném lomu Čertovy schody., Markéta Vajskebrová, 2015
Rozsáhlé odkryvy v kotýzských vápencích stupně lochkovu a koněpruských vápencích stupně pragu v činném lomu Čertovy schody., Markéta Vajskebrová, 2015
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Pavel Bokr, 2007
Jaroslav Marek, 2007
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]