Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Bučiny u Rakous

Vyhledávání

Bučiny u Rakous

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Besedice, Rakousy
Mapové listy: 0332, 03324
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Příkré členité svahy na levém břehu řeky Jizery v délce cca 2 km od obce Rakousy směrem po proudu řeky
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Polopřirozený lesní ekosystém s převahou buku ve stáří 80 -120 let s četnými geomorfologickými fenomény ve slínitých pískovcích
ID : 1810

Geologie

Geologická charakteristika: Svah údolí Jizery je tvořen nestejně odolnými vrstvami svrchnokřídových jemnozrnných vápnitých pískovců jizerského souvrství (střední-svrchní turon). Svahovými a erozními procesy vznikly výrazné povrchové tvary. V severní části převažují tvary gravitačních svahových pohybů blokového typu (sesuvné pole, odlučná skalní stěna, rozsedliny apod.) a tvary výběrového zvětrávání hornin (např. puklinová jeskyně, skalní výčnělky, pilíře apod.).V jižní části dominuje skalní stěna nad levým břehem Jizery vytvořená hloubkovou a boční erozí a procesy výběrového zvětrávání jílovců (opuk) (Mackovčin a kol., 2002)Bučiny u Rakous – je evropsky významnou lokalitou systému NATURA-2000. Lokalita je na ostré litologické hranici jemnozrnných vápnitých pískovců jizerského souvrství a středně zrnitých křemenných pískovců mladšího teplického souvrství. (Rejchrt 2010)
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - jizerský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: botanika, geomorfologie, zoologie, geologie
Jevy: selektivní eroze, skalní stěna, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), sedimentární , gravitační
Hornina: pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1760     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Bučina přirozeného charakteru na opukových srázech Jizery, četné skalní útvary a výchozy; vyhlášeno v r. 1995, výměra 24,64 ha
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: Určité nebezpečí pro veřejnost představují občasné sesuvy balvanů a částí skalních bloků.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Nutná revize v terénu 07.11.2009;

Literatura

Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha. Raprrich, V., red. (v tisku): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-324 Turnov. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lorencová Markéta, 23.11.07
Aktualizoval(a): Čech Stanislav 07.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1810 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1810.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]