Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Plešivec - Měňanská hájovna

Vyhledávání

Plešivec - Měňanská hájovna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Beroun
Katastrální území: Měňany
Mapové listy: 1241, 12413
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Lom na Plešivci Z. od Měnan a přilehlý východní úsek.
Charakteristika objektu: Lom (dosud činný), zvl. jeho S. stěna a přilehlý úsek na S. a V. svahu Plešivce (k. 453) až k starému lomu V. od hájovny.
Technický objekt: lom
ID : 181

Geologie

Geologická charakteristika: Lom na Plešivci je významnou paleontologickou lokalitou s druhově i početně velmi bohatou faunou koněpruských vápenců (stupeň prag, spodní devon). Významní jsou zejména hojní trilobiti, brachiopodi, mechovky, krinoidi, gastropodi, hlavonožci, mlži aj. V těsné blízkosti lomu je stará paleontologická lokalita v suchomastských vápencích, které vystupují na SZ. svahu Plešivce jako výplň rozsedliny (hojná fauna zejména trilobiti aj.). Východní úsek Plešivce až k odkryvům V. od bývalé měňanské hájovny je jinou paleontologickou klasickou lokalitou ve vápencích vinařických. Pochází odtud již od Barrandových dob sbíraná a druhově velmi bohatá fauna zvl. trilobitů (typická lokalita společenstva Platyscutellum - Kolihapeltis), z téhož místa pochází řada typů trilobitů popisovaných již od poloviny 19. století. Jde o jednu z druhově nejbohatších trilobitových lokalit v Evropě. Lokalita č. 28 a 30 in Chlupáč et al. (1987).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie
Jevy: zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významná paleontologická lokalita s nálezy bohaté trilobitové aj. fauny, významný stratigrafický profil spodním devonem.
Součást VCHÚ: CHKO Český kras
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: rekultivace
Popis střetů zájmů: Lom je v činnosti, nutno dbát, aby po ukončení těžby nebyl zavezen a stěny byly ponechány přirozené rekultivaci. Přilehlé svahy jsou zalesněné, třeba dbát, aby nebyly zasypány ani zbytky starých lůmků, které jsou paleontologickou lokalitou.

Literatura

Chlupáč, I. (1955): Stratigrafická studie o nejstarších devonských vrstvách Barrandienu.- Sbor. Ústř. Úst. geol., odd. geol., 2, 21 (1954), 91-224. Praha. Chlupáč, I. (1987, ed.): Základní geologická mapa a vysvětlivky ČSSR 1:25 000, list 12-413 Králův Dvůr. - Ústřední Ústav geologický, Praha. Chlupáč, I. - Hladil, J. - Lukeš, P. (1986): Barrandian - Moravian Karst 1986. A field trip Guidebook. Field Conference Intern. Subcom. Devonian Stratigraphy. Praha. Galle, A. - Hladil, J. et al. (1991): Lower Paleozoic corals of Bohemia and Moravia. - VI. Intern. Sympos. Fossil Cnidaria, Münster 1991, Excursion B3. Münster.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 19.03.93

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 181 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/181.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Významná paleontologická lokalita s nálezy bohaté trilobitové aj. fauny, významný stratigrafický profil spodním devonem., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Hlavní masu odkryvu tvoří koněpruské vápence pražského souvrství s extrémě bohatou faunou, Tomáš Kumpan, 2008
Pohled do lomu od západu., Pavel Bokr, 2005
Pavel Bokr, 2003
Pavel Bokr, 2003
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]