Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Strádovské Peklo

Vyhledávání

Strádovské Peklo

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Licibořice, Nasavrky, Ochoz u Nasavrk, Svídnice u Slatiňan, Výsonín
Mapové listy: 1344, 13423,13441
Oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: Území lemuje tok Chrudimky od Pekla po Práčovskou vyrovnácí nádrž. Leží na S od Nasavrk ve Slavické oboře.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Kaňon řeky Chrudimky, skály
ID : 1806

Geologie

Geologická charakteristika: Rezervaci tvoří kaňon řeky Chrudimky a přilehlých přítoků, charakteristický mnoha geomorfologickými jevy, jakými jsou skalní věže, rozsáhlé blokovité sutě. Území je tvořeno horniny železnohorského plutonu, především žulami žumberecko-křižanovická série, žilnými porfyrickými horninami, aplity, křemennými žilami. Místy jsou vyzdviženy starší bazické horniny.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku - železnohorský puton (nasavrcký masiv)
Stratigrafie: variské stáří vyvřelin, kvartér
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: kaňon, skála, kamenné moře
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání mrazové
Hornina: granit (žula), gabro, porfyr
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1770     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Komplex suťových lesů přirozeného charakteru s ohroženými druhy rostlin a živočichů. Z geologického hlediska unikátně zachovalé geomorfologické útvary
Součást VCHÚ: CHKO Železné hory
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme do ochrany PR zahrnout i geologické a geomorfologické fenomény na lokalitě. 5.11.2012;

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.259 Praha.; Žežulková, V. ed. (1985):Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSR 1:25 000, list 13-441 Nasavrky. MS-archiv ČGS. Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 05.04.10
Aktualizoval(a): Rambousek Petr 25.09.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1806 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1806.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Malebné údolí řeky Chrudimky ve  Strádovském Pekle, Fotoarchiv Národního geoparku Železné hory, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]