Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Libuňka

Vyhledávání

Libuňka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Hnanice, Hrubá Skála, Ktová
Mapové listy: 0334, 03342
Oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Přirozeně meandrující tok Libuňky v délce 2,6 km mezi obcemi Ktová a Borek pod Troskami, včetně jankovy tůně u Ktové a břehových porostů.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Ojedinělý geomorfologický útvar - přirozeně meandrující tok Libuňky.Libuňka meandruje v údolní nivě, tvořené kvartérními sedimenty. Teče Libuňskou brázdou, která odděluje Turnovskou a Vyskeřskou vrchovinu. V údolí nivě je lokální výskyt slatin.
ID : 1800

Geologie

Geologická charakteristika: Tok Libuňky směrně sleduje zlomovou zónu tzv. libuňského zlomu, který zde odděluje turonské pískovce Boreckých skal od coniackých pískovců Hruboskalska a Troskovicka. V jv. části meandrů tvoří pravý břeh u Ktové starý (pleistocénní) výplavový kužel s klasty hornin permu podkrkonošské pánve. V sz. části směřuje od Rokytnice (na JZ) k meandrům Libuňky zahloubené pleistocenní ? paleoúdolí se slatinným pokryvem. Toto paleoúdolí je rovněž tektonicky predisponováno.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kvartér
Témata: geomorfologie, kvartérní geologie, strukturní geologie (tektonika), botanika
Jevy: meandry, údolní niva, rašeliniště
Původ geologických jevů (geneze): organogenní (činnost organizmů), akvatická (činnost vody), tektonická
Hornina: rašelina, jíl, písek
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1674     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Meandrovitý přirozený tok Libuňky, téměř 2 km dlouhý s břehovými porosty; vyhlášeno ONV Semily 1. 11. 1990; výměra 3,80 ha. Součást CHKO Český ráj.Z geologického hlediska tok Libuňky kopíruje významnou strukturní linii - Libuňský zlom, který odděluje pískovcové masivy Boreckých skal a Hruboskalska a Troskovicka.
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Z geologického hlediska nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 s.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lorencová Markéta, 23.11.07
Aktualizoval(a): Holásek Oldřich 09.10.09, Čech Stanislav 07.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1800 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1800.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]