Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Oujezdce

Vyhledávání

Oujezdce

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Beroun
Katastrální území: Vinařice, Měňany
Mapové listy: 1241, 12413
Oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Staré lomy V. od silnice Koněprusy - Bykoš, JZ. od lomu Homolák.
Charakteristika objektu: Staré, většinou zarostlé lomy s odkrytým vrstevním sledem.
Technický objekt: lom
ID : 180

Geologie

Geologická charakteristika: Stratigrafický profil zachycující nejvyšší část sledu lochkovu (lochkovské souvrství, facie vápenců kotýzských) a jeho hranici s nadložním pragem (pražské souvrství ve facii vinařických vápenců). Odkryv je též typickým příkladem projevů tzv. bazálního pražského eventu ve vývoji mělkovodních bioklastických vápenců. Významná paleontologická lokalita ve vinařických vápencích (trilobiti, brachiopodi, krinoidi aj.). Názorné příklady litologického vývoje různých typů bioklastických vápenců a sedimentárních textur.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: spodní devon
Témata: paleontologie, stratigrafie, sedimentologie
Jevy: kras, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významný stratigrafický profil a bohatá paleontologická lokalita s nálezy trilobitové aj. fauny.
Součást VCHÚ: CHKO Český kras
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Lokalita je soustavně ničena zavážením (skládkou), které podlehla její nejzápadnější část. Třeba uchránit aspoň zbývající úsek, z větší části zalesněný.

Literatura

Horný, R. (1960): Stratigrafie a tektonika západních uzávěrů silurskodevonského synklinoria v Barrandienu. - Sbor. Ústř. Úst. geol. , Geology, 26, 495-424. Praha. Chlupáč, I., Lukeš, P., Paris, F. a Schonlaub, H. P. (1985): The Lochkovian-Pragian boundary in the Lower Devonian of the Barrandian Area (Czechoslovakia).- Jb. Geol. B.A., 128 (1), 9-41. Wien. Chlupáč, I. (1987, ed.): Základní geologická mapa a vysvětlivky ČSSR 1:25 000, list 12-413 Králův Dvůr. - Ústřední Ústav geologický, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 18.03.93

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 180 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/180.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Staré lomy odkrývající významný sled devonskými horninami stáří lochkovu a pragu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Petr Budil, 2002
Petr Budil, 2002
Petr Budil, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]