Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Na Čihadle

Vyhledávání

Na Čihadle

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Hejnice
Mapové listy: 0314, 03142
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Centrální část Jizerských hor na severovýchodním úpatí masivu Černé hory při Štolpišské silnici.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Sedlové vrchoviště
ID : 1793

Geologie

Geologická charakteristika: Sedlové vrchoviště s porosty zakrslých smrků a s významnou flórou a faunou. Podloží rašeliniště tvoří výrazně porfyrický středně zrnitý biotitický granit. Na vlastním rašeliništi je množství tůněk, prochází tudy hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Baltským moře (Mackovčin a kol., 2002).Jizerské vrchoviště (248/21) s mnoha tůňkami a porosty zakrslých smrků na Ne suchých místech vrchoviště téměř chybí kosodřevina. Lokalita se nachází v nadmořské výšce kolem 970 m, v povodí říčky Smědé. Má přibližně rozlohu 4,4 ha a zásobu rašeliníkového humolitu 80 000 m3. Průměrná mocnost rašeliniště je 2,25 m, maximální 2,5 m s pH 3,85. Stáří vzniku je také pravděpodobně pozdně glaciální. Litologie sedimentu: 0-0,25 m světle hnědá rašelina, málo rozložená ; -1,50 m tmavě hnědá rašelina, málo rozložená; -2,00 m tmavě hnědá rašelina, stlačená a rozložená; -2,70 m tmavě hnědá rašelina, silněji stlačená než předchozí vrstva, více rozložená; -2,78 m šedé laminované jíly s příměsí rašeliny, 2 cm naspodu tmavší vrstva; -3,00 m eluvium krystalinika; (2,78-2,80 m – oranžovější vrstva s hrubšími kamínky; 2,80-3,00 m – šedožluté eluvium s bílými neopracovanými valounky). Především jde o významnou botanickou rezervaci, která je dobře přístupná. (T. Štor 2012)
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: kvartérní geologie, hydrogeologie, botanika
Jevy: rašeliniště
Původ geologických jevů (geneze): organogenní (činnost organizmů), sedimentární
Hornina: rašelina
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 255     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Velmi navštěvované rašeliniště v Jizerských horách, na rozdíl od ostatních nemá porosty kleče. Ochranné pásmo propojuje rezervaci s PR Černá hora. Rezervace je oplocena, je však přístupná po žebříku a povalovém chodníku k dřevěné vyhlídkové věži, postavené roku 1999. Vyhlášeno v r. 1960, výměra 3,5 ha (rezervace), 11,25 ha (ochranné pásmo).
Součást VCHÚ: CHKO Jizerské hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.; Mrázová Š. , Verner. K., red. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lorencová Markéta, 23.11.07
Aktualizoval(a): Mrázová Štěpánka 21.10.09, Mrázová Štěpánka 21.10.09, Mrázová Štěpánka 06.09.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1793 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1793.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Tomáš Štor, 2010
Štěpánka Mrázová, 2008


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]