Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Na loučkách

Vyhledávání

Na loučkách

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Chomutov
Katastrální území: Výsluní
Mapové listy: 0144, 01442
Oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: Vrchoviště 0,5 km jv. od železniční stanice Výsluní ve Farském lese.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Rašeliniště vrchovištního typu
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1787

Geologie

Geologická charakteristika: Podloží tvoří horniny krušnohorského krystalinika proterozoického stáří řazené mezi tzv. šedé ruly (dvojslídné pararuly místy s porfyrickými vyrostlicemi živce). Na rulách spočívají čtvrtohorní organické rašelinné sedimenty. Rezervace vrchovištního rašeliniště Na loučkách, ve srovnání s ostatními okolními rašeliništi, je relativně malé rozlohy. Na j. okraji území byla v minulosti rašelina těžena. Max.hloubka rašeliny je kolem 3,5 m. Nachází se na úpatí strmého zlomového svahu něco přes 100 m pod výše položeným rašeliništěm. Rozdíl mezi jejich průměrnými nadmořskými výškami je kolem 80 m.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kvartér
Témata: kvartérní geologie
Jevy: rašeliniště
Původ geologických jevů (geneze): organogenní (činnost organizmů)
Hornina: rašelina
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 646     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Rašeliniště s porosty kleče, blatky a jejich kříženců - genofondová plocha pro sběr jejich semen.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Kolektiv autorů. (1999): Ústecko. In: Mackovčin P. (ed.): Chráněná území ČR, svazek I. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, str. 95 Praha.; Mlčoch B. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 listy 01424 Načetín a 01442 Hora Svatého Šebestiána.- Český geologický ústav Praha.; Friedl K. et al., 1991: Chráněná území v České republice.- Informatorium Praha, Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navrhované k ochraně.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mlčoch Bedřich, 15.11.94
Aktualizoval(a): Mlčoch Bedřich 08.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1787 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1787.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]