Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Blatenský svah

Vyhledávání

Blatenský svah

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Louny
Katastrální území: Malměřice
Mapové listy: 1213, 12133
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: Prudký skalnatý sráz s. od silnice Blatno - Tis, 1 km na Z od obce Blatno
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skály - hrubozrnnoý granit (tiská žula)
ID : 1783

Geologie

Geologická charakteristika: Horniny tiské části čistecko-jesenického masivu jsou zastoupeny stř. zrnitou až hrubozrnnou žulou (tiská žula). Žula je kadomského stáří z přelomu svrch. proterozoika a kambria. Úpatí strmého skalnatého svahu, ohraničující chráněné území na V, je ostře tektonicky odděleno od mladších karbonských sedimentů. Napříč skalnatým svahem probíhají tři rokle, které jsou pravděpodobně též tektonického původu. Žula se balvanitě rozpadá a jejím zvětráváním vznikají písčité svahové sedimenty.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku
Stratigrafie: kadomské stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: skalní stěna, zlom, skalní strž (rokle), dejekční kužel, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, tektonická, zvětrávání
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 2417     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Starý suťový porost na žulovém podkladu
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Kolektiv autorů. (1999): Ústecko. In: Mackovčin P. (ed.): Chráněná území ČR, svazek I. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, str.140 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 04.06.09
Aktualizoval(a): Lojka Richard 10.07.10, Kukal Zdeněk 20.12.17, Kukal Zdeněk 20.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1783 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1783.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Richard Lojka, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]