Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vlhošť

Vyhledávání

Vlhošť

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Česká Lípa
Katastrální území: Heřmánky, Hvězda pod Vlhoštěm, Litice
Mapové listy: 0242, 02423
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Vrchol a svahy Vlhoště (613,5 m n. m.) a Malého Vlhoště (440 m n. m.), asi 0,5 km v. od osady Hvězda pod Vlhoštěm.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Výrazná krajinná dominanta
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1771

Geologie

Geologická charakteristika: Dle Mackovčin a Sedláček, 2005: Vzhled krajiny v PR Vlhošť je formován kombinací poměrně mladých geologických procesů - křídové sedimentace, třetihorního vulkanismu a zlomového porušení. Při pohledu od jihu a západu nejvíce upoutají tři skalní stupně pískovcových stěn, z nichž spodní dvě pokračují až na Malý Vlhošť. Tvořeny jsou křemennými pískovci jizerského souvrství. V pískovcích je patrná negativní zrnitostní gradace v intervalech (cyklech),mocných až cca 30m. Štěrčíkovité pískovce na vrcholech cyklů, odolnější vůči zvětrávání, pak tvoří hrany skalních stupňů.Styl vyplňování křídové pánve dokresluje asi 5m mocný interval se šikmo zvrstvenými polohami ve vyšší části druhého skalního stupně, představující doklad jihovýchodní migrace podmořských pískových dun. Dobře pozorovatelný je pod vrcholem Malého Vlhoště. Nálezy fosilní fauny,zejména ústřic, se soustřeďují do vápnitých pískovců naspodu nejnižšího skalního stupně. V důsledku pokřídového vyklenutí pískovcových souvrství (kozelská antiklinála) jsou v okolí Vlhoště ukloněny vrstvy k jihu pod úhlem až tři stupně. Centrální část Vlhoště je však tvořena mohutným pněm sodalitického fonolitu o průměru asi 700 m. Kromě samotného vrcholu vystupuje rozpukaný fonolit na severozápadním úbočí kopce. K intruzí magmatu došlo před 31 milionem let. Byla doprovázena vytržením a vynesením bloků hornin z podloží křídy, o čemž svědčí nálezy fylitů a svorů na východním úbočí. Mladší proniky bazaltoidů (tj. hornin blízkých čediči) mají převážně podobu žil směru V-Z a místy jsou doprovázeny masivním proželezněním pískovců. Severní svah Vlhoště je formován asi 1 km širokým pásmem středohorského zlomu, v tomto úseku známým jako úštěcký zlom. V průběhu třetihor zde docházelo podél zlomů k zaklesávání severních ker. Území na severu, např. obce Ráj a Litice, dnes leží asi o 300 m níže a je tvořeno prachovci teplického až březnického souvrství. Toto zlomové pásmo předurčilo i styl rozpukání pískovců na Vlhošti včetně přítomnosti silicifikovaných puklin ve stěnách Vlhošťského dolu. Má také podíl na vzniku plošných i kerných sesuvů v okolí Ráje. Nižší odolnost pískovců odspodu nahoru hrubnoucích cyklů podporuje vznik skalních výklenků a jiných dutin, zvláště na jižním úbočí Vlhoště. Horní hrany skalních stupňů na Vlhošti jsou pokryty typickou sítí žlábkových pseudoškrapů až 50 cm hlubokých a 4 m dlouhých. Vrchol Malého Vlhoště je zase charakteristický ohlazenými skalními tvary.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon, kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, petrologie, strukturní geologie (tektonika), sedimentologie
Jevy: skalní hradba, skalní stěna, škrapy, sesuv, zlom, zkameněliny - fauna, inkrustace, intruze
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , vulkanická, tektonická
Hornina: pískovec, prachovec (siltovec), fonolit, bazalt (čedič)
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1908     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zbytky suťového lesa a reliktní bor na pískovcích; výměra 81,99 ha, vyhlášeno SCHKO Kokořínsko 2. 2. 1998
Součást VCHÚ: CHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme zvýšit ochranu geologického fenoménu. 27.8.2009;

Literatura

Mackovčin P. a Sedláček M. (2005): Chráněná území ČR - Střední Čechy, svazek XIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 904 pp.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lorencová Markéta, 23.11.07
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 15.07.09, Valečka Jaroslav 27.08.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1771 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1771.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výrazná krajinná dominanta., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Pohled na Vlhošť od jihu, pískovcové skály na ůbočí elevace tvořené vulkanity. , Pavla Gürtlerová, 2013
Sutě a výchozy vulkanitů ve vrcholových partiích Vlhoště, Pavla Gürtlerová, 2013
Sutě a výchozy vulkanitů ve vrcholových partiích Vlhoště, Pavla Gürtlerová, 2013
Pohled z Ronova na Vlhošť, Pavla Gürtlerová, 2013
Pohled na Vlhošť od jihu, pískovcové skály na ůbočí elevace tvořené vulkanity. , Pavla Gürtlerová, 2013
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]