Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Střemošická stráň

Vyhledávání

Střemošická stráň

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Řepníky, Střemošice, Voletice
Mapové listy: 1431, 14313
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Opuková stráň mezi obcemi Střemošice a Řepníky,
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Stráň (kuesta) s výchozy opuk jizerského souvrství s rytmickým střídáním vápnitějších a méně vápnitých poloh
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1766

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita zahrnuje strmý čelní svah kuesty vraclavské antiklinály a část mírného týlového svahu z deskovitě až lavicovitě rozpadavých písčitých a spongilitických slínovců až jemnozrnných vápnitých pískovců (opuky) jizerského souvrství (střední až svrchní turon), mírně skloněných k JZ. V defilé v zářezu silnice v Střemošicích je ukázkově odkryto rytmické střídání vápnitějších a méně vápnitých poloh vyšší části jizerského souvrství. Jde zřejmě o záznam klimatických/orbitálních cyklů ve svrchní křídě. (Faltysová H. et al. 2002). Na lokalitě se nachází fosilní fauna. Lokalita se nachází na východním okraji chrudimské křídy v místech, kde jsou sedimenty výrazně postiženy tektonickou a následně erozní činností, která podmínila vznik příkrých strání s výchozy hornin – tzv. kuesty. Silicifikované partie jsou tvrdší a tvoří čelo samotné kuesty. Na lokalitě je možné sledovat různý georeliéf – od skalních stěn po opukovou suť a hlinitokamenité zvětraliny v méně exponovaných místech svahu. V horní části obce je nad silnicí skalní defilé, kde je odkryto rytmické střídání pevnějších a masivnějších vápnitých a méně vápnitých střípkovitých poloh vyšší části jizerského souvrství. V horninách se nachází četná fosilní fauna. Skalní podloží spolu s příznivou expozicí k jihozápadu vytvořily příznivé podmínky pro výskyt vzácné květeny a fauny, tzv. stepní opukovou stráň, která je vyhlášena přírodní památkou. Lokalita ve svém nejvyšším místě, při silnici v blízkosti trojbokého sloupu „Poklona“ , poskytuje krásnou vyhlídku na žulový pluton Skutečska a Prosečska, křídové kuesty a hradu Košumberk a kostela Panny Marie v Luži. (Doucek J. et al. 2012)
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - orlicko-žďárský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie, sedimentologie, paleontologie
Jevy: kuesta, skalní defilé, litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , tektonická, zvětrávání
Hornina: slínovec, pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1577     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Opuková stráň se vzácnou květenou (střevičník pantoflíček, vstavač nachový aj.)
Střety zájmů: nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: Lokalita ohrožena geodynamickými jevy (sesuvy).
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Zatím stav lokality dobrý. Lokalita ohrožena geodynamickými jevy (sesuvy). Doporučeno k zahrnutí geologického fenoménu pod ochranu .07.11.2009; Stav nezměněn. 06.05.2019;

Literatura

Faltysová H., Bárta F. a kol. Pardubicko (2002) In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek IV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.90 Praha.; DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 25.02.09
Aktualizoval(a): Čech Stanislav 07.11.09, Králová Anna 08.02.13, Vajskebrová Markéta 06.05.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1766 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1766.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Stráň (kuesta) s výchozy opuk jizerského souvrství s rytmickým střídáním vápnitějších a méně vápnitých poloh, Markéta Vajskebrová, 2019
Stráň (kuesta) s výchozy opuk jizerského souvrství s rytmickým střídáním vápnitějších a méně vápnitých poloh, Markéta Vajskebrová, 2019
Výchozy opuk jizerského souvrství poskytují fosilní nálezy, např. hub (Porifera)., Markéta Vajskebrová, 2019
Výchozy opuk jizerského souvrství poskytují fosilní nálezy, např. hub (Porifera)., Markéta Vajskebrová, 2019
Střídání více a méně odolných horninových vrstev ve Střemošnické stráni., Jan Doucek, 2012
Deskovitě až lavicovitě rozpadavé písčité a spongilitické slínovce až jemnozrnné vápnité pískovce jizerského souvrství (střední až svrchní turon) v zářezu silnice nad Střemošnicí., Pavla Gürtlerová, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]