Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rašeliniště Skřítek

Vyhledávání

Rašeliniště Skřítek

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Bruntál
Katastrální území: Rudoltice u Sobotína, Žďárský Potok
Mapové listy: 1442, 14421,14422
Oblast: Silesikum a žulovský masiv
Lokalizace: Nachází se mezi obcemi Stará Ves a Sobotín asi 4 km západoseverozápadně od osady Žďárský potok, v plochém sedle Skřítek (865 m n. m.)
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: V centrální části území je sedlové rašeliniště přechodového typu a rašelinné březiny.
ID : 1763

Geologie

Geologická charakteristika: Podloží tvoří horniny desenské klenby složené převážně z hrubozrnných chloritických rul s pegmatity, svory a grafitickými fylity. Sedlem probíhá regionální klepáčovský zlom. V souvislosti s klimatem se vytvořilo rašeliniště, stojící na přechodu mezi vrchovištěm a slatinou. Rašeliniště je z velké části odumřelé a regeneruje jen na nepatrných plochách.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kvartér
Témata: geomorfologie, botanika, kvartérní geologie
Jevy: rašeliniště
Původ geologických jevů (geneze): organogenní (činnost organizmů)
Hornina: rašelina
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 367     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Prameništní rašeliniště obklopené podmáčenými smrčinami.Vyhlášeno Ministerstvem kultury 19.1.1989 pod číslem 3.500/89-SOP
Součást VCHÚ: CHKO Jeseníky
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Šafář J. a kol.(2003): Olomoucko. In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 22.11.07
Aktualizoval(a): Večeřa Josef 14.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1763 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1763.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]