Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pod skálou

Vyhledávání

Pod skálou

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Svitavy
Katastrální území: Mladějov na Moravě, Nová Ves u Moravské Třebové
Mapové listy: 1434, 14342
Oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Lesní porosty na prudkém východním svahu mezi Mladějovským vrchem a obcí Nová ves v serpentině při silnici do Dětřichova.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Výběžek kuesty
ID : 1746

Geologie

Geologická charakteristika: Výběžek kuesty Hřebečovského hřbetu /Červená hora 609m n.m./ , jehož západní týlový svah je strukturní (více méně kopíruje úklon vrstev) a východní čelní svah je erozní. Příkrý čelní svah kuesty se stěnou opuštěného lomu je tvořen svrchnokřídovými sedimenty. V horní části /hrana kuesty/ leží jílové sedimenty jizerského souvrství / stř. turon/. Čelní svah tvoří jemnozrnné pískovce s čočkami rohovců , slínovce a spongility /opuky/ bělohorského souvrství /spodní a střední turon/, úpatí svahu glaukonitické pískovce perucko-korycanského souvrství /cenoman/. V blízkém okolí lokality byla v minulosti intensivní důlní těžba žáruvzdorných jílovců perucko-korycanského souvrství. Příkré svahy čelní kuesty jsou náchylné k sesuvům.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - orlicko-žďárský vývoj
Stratigrafie: turon
Témata: geologie, ložisková geologie, geomorfologie
Jevy: kuesta, skála, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , antropogenní (činnost lidská)
Hornina: opuka, pískovec, jílovec (lupek)
Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1362     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Přirozené populace tisu červeného v bukových porostech a bohaté naleziště vzácných teplomilných rostlin na obnažených výchozech skal.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Aktuální stav není znám. Bude potřeba zjistit původní místa hornické činnosti, popř. rozšířit rozsah lokality o geol. fenomény 21.11.2009;

Literatura

Faltysová H., Bárta F. a kol. Pardubicko (2002):In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek IV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str. 168 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 11.02.09
Aktualizoval(a): Čech Stanislav 21.11.09, Kukal Zdeněk 08.09.17, Kukal Zdeněk 08.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1746 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1746.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Typická kuesta (asymetrický hřbet) s mírným sklonem k jihozápadu a příkrým skalnatým svahem na čele vrstev., Jan Vítek, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]