Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Údolí Kačáku u Sv.Jana pod Skalou a Hostimi

Vyhledávání

Údolí Kačáku u Sv.Jana pod Skalou a Hostimi

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Beroun
Katastrální území: Sv.Jan pod Skalou, Hostim
Mapové listy: 1241, 12411,12413
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Údolí Kačáku (Loděnice) od Sedlce přes Sv. Jan p. Skalou a Hostim až k ústí do Berounky.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Přirozené skalnaté svahy údolí s četnými skalními výchozy, ojedinělé staré lomy.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 172

Geologie

Geologická charakteristika: 1) V S. části úseku jsou odkryty části sledu tzv. svatojánského vulkanického centra v siluru a lokalními polohami bohatě fosiliferních vápenců (nejvýznamnější lokalita U elektrárny při cestě ze Sv. Jana do Vráže, která je klasickou Barrandovou lokalitou proslulou hojnými nálezy trilobitů a brachiopodů). 2) Stěna nad klášterem ve Sv. Janě pod Skalou je významným opěrným stratigrafickým profilem s hraničními vrstvami silur - devon a úplným sledem kotýzských vápenců nejnižšího devonu. Těsně za klášterní budovou se nachází významný opěrný profil holocénními pěnovci. 3) Údolí od Sv. Jana do Hostimi je založené převážně ve vápencích spodního a středního devonu (souvislý profil od lochkova po eifel). Toto údolí poskytuje rozsáhlé odkryvy významné pro rekonstrukci faciálního vývoje. Zároveň jsou zde významné paleontologické lokality. Zvláště významná je klasická Barrandova lokalita Hostim S. od obce ve vápencích zlíchovského souvrství. Na levém břehu Kačáku jsou příklady výjimečného tektonického porušení, zejména ležaté vrásy na rozhraní chýnických a třebotovských vápenců (devon). V Hostimi je klasická lokalita v srbském souvrství (pod zákrutem silnice J. od obce) známá hlavně jako naleziště flory spodní části roblínských vrstev (devon). Mezi Hostimí a ústím Kačáku do Berounky má údolí ráz krasového kaňonu s instruktivními odkryvy, jeskyněmi (j. nad Kačákem). Ve starých lomech, založených ve sliveneckých vápencích (devon), se nachází důležité paleontologické lokality, názorně odkryté poruchy, velké rýhované tektonické zrcadlo. Ve svahu nad ústím Kačáku je klasická paleontologická lokalita ve dvoreckoprokopských vápencích (devon).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie, strukturní geologie (tektonika), sedimentologie, archeologie, geologie
Jevy: kras, zkameněliny - fauna, zkameněliny - flora, vrása, výchoz, tektonické zrcadlo, jeskyně krasová, kaňon
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , vulkanická
Hornina: vápenec, břidlice
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 164     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Je součástí území NPR - Karlštejn (id ). Rozsáhlé instruktivní odkryvy v silurských a hlavně devonských hornin v převážně karbonátovém vývoji, významné paleontologické lokality, příklady tektonické stavby. Typický krasový reliéf s místy neporušeným kaňonem a četnými krasovými fenomény (jeskyně, převisy), archeologické lokality.
Součást VCHÚ: CHKO Český kras
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: sport
Popis střetů zájmů: Území leží z největší části v SPR Karlštejn (č. 164) a požívá tak přísnou ochranu, třeba dodržovat režim a vyloučit též horolezeckou činnost.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Nutné čatěji odtraňovat vegetaci. 23.11.2009;

Literatura

Fridrich, J. - Sklenář, K. (1976): Die paläolithische und mesolithische Höhlenbesiedlung des Böhmischen Karstes. - Fontes archaeol. pragenses, 16, 1-122. National Museum Praha. Havlíček, V. a Štorch, P. (1990): Silurian brachiopods and benthic communities in the Prague Basin (Czchoslovakia). - Rozpr. Ústř. Úst. geol., 48, 1-275. Praha. Horný, R. (1955): Studie o vrstvách budňanských v západní části Barrandienu. - Sbor. Ústř. Úst. geol., Geol., 21, 2, 315-447. Praha. Chlupáč, I. (1959): Faciální vývoj a biostratigrafie břidlic dalejských a vápenců hlubočepských (eifel) ve středočeském devonu.- Sbor. Ústř. Úst. geol., odd. geol.,25 (1958), 445-511. Praha. Chlupáč, I. (1960): Stratigrafická studie o vrstvách srbských (givet) ve středočeském devonu.- Sbor. Ústř. Úst. geol., odd. geol. I., 26 (1959), 143-185. Praha. Chlupáč, I. (1983): Stratigraphical position of Barrandes paleontological localities in the Devonian of Central Bohemia.- Čas. Min. Geol., 23 (3), 261-275. Praha. Chlupáč, I.(1983): Trilobite assemblages in the Devonian of the Barrandian area and their relations to palaeoenvironments.- Geologica et Palaeontologica, 17, 45-73. Marburg. Chlupáč, I. (1987): Ecostratigraphy of Silurian trilobite assemblages of the Barrandian area, Czechoslovakia. Newslett. Stratigr., 17 (3), 169-186. Leiden Chlupáč, I., Jaeger, H. a Zikmundová, J. (1972): The Silurian-Devonian boundary in the Barrandian.- Bull. Canad. Petrol. Geol., 20(1):104-174. Calgary. Kovanda, J. (1971): Kvartérní vápence Československa.- Sbor. geol. Věd, Antropozoikum, A, 7, 7-236. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 05.04.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 13.11.08, Steinová Marika 23.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 172 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/172.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Stanoviště naučné geologické stezky  - Hostim. Výchoz břidlic a prachovců srbského souvrství s hojnými zbytky suchozemských rostlin., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Stanoviště naučné geologické stezky  - Hostim. Výchoz břidlic a prachovců srbského souvrství s hojnými zbytky suchozemských rostlin., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Stanoviště naučné geologické stezky  - Hostim. Výchoz břidlic a prachovců srbského souvrství s hojnými zbytky suchozemských rostlin., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Stanoviště naučné geologické stezky  - Hostim. Výchoz břidlic a prachovců srbského souvrství s hojnými zbytky suchozemských rostlin., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]