Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > U Kunštátské kaple

Vyhledávání

U Kunštátské kaple

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Rychnov nad Kněžnou
Katastrální území: Černá Voda u Orlického Záhoří
Mapové listy: 1412, 14123
Oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: Rašeliniště ve stř. části Orlických hor u Jiráskovy stezky na JZ od Kunštátské kaple
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Vrchovištní rašeliniště
ID : 1719

Geologie

Geologická charakteristika: Podkladem jsou krystalické břidlice ortorulového vzhledu (středně až hrubě zrnité až plástevnaté dvojslídné ruly ).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kvartér
Témata: kvartérní geologie
Jevy: rašeliniště
Původ geologických jevů (geneze): organogenní (činnost organizmů)
Hornina: rula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 579     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Malé hřebenové rašeliniště - vrchoviště.
Součást VCHÚ: CHKO Orlické hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: ucházející

Literatura

Faltysová H., Mackovčin P., Sedláček M a kol.(2002): Královéhradecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek V. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha str.305;

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 19.02.09
Aktualizoval(a): Pecina Vratislav 01.06.11, Kukal Zdeněk 23.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1719 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1719.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jedno z menších vrchovištních rašelinišť na zarovnaném povrchu (etchplén) na plochém vrcholovém hřbetu Orlických hor (přibližně v 1035 m n. m.)., Jan Vítek, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]