Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Jezerka

Vyhledávání

Jezerka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Chomutov
Katastrální území: Jezeří, Kundratice u Chomutova, Podhůří u Vysoké Pece
Mapové listy: 0233, 02331,02332
Oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: Příkré svahy údolí Vesnickéhé potoka a jižní svah vrchu Jezeří asi 1,5 km jihozápadně od zámku Jezeří a 1,5 km severovýchodně od Vyskoké Pece.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalnaté příkré svahy v okolí kóty Jezerka a hluboce zaříznuté údolí potoka Jezeří.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1712

Geologie

Geologická charakteristika: Český masiv krystalinikum SZ Čech. Strmé svahy severozápadně od krušnohorského zlomového pásma tvoří horniny krušnohorského kristalinika svrchnoproterozoického až spodnopaleozoického stáří, které patří mezi tzv. červené ruly (původně magmatické horniny). Vystupuje zde především hrubozrnná muskovit-biotická okatá a plástevnatá ortorula, do severního okraje území zasahuje těleso metagranitu (reliktního granitu). Mrazovým zvětráváním ruly na příkrých svazích vzniklo množství geomorfologických útvarů (vrcholové skály, mrazové sruby, viklany, rozsedlinová jeskyně). Nachází se zde i pozůstatky historické těžby stříbrné a železné rudy. Čtvrtohorní sedimenty jsou zastoupeny úzkou údolní nivou Vesnického potoka a zejména rozsáhlými akumulacemi balvanité sutě.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie, strukturní geologie (tektonika), geologie, těžební činnost a její následky, inženýrská geologie, vulkanologie
Jevy: žíla (magmatická), kamenné moře, litologické rozhraní, mrazový srub, jeskyně pseudokrasová, pramen, sesuv, skalní brána (most), skalní defilé, skalní ostroh, skalní stěna, skalní strž (rokle), suťové pole, vrása, zlom, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), antropogenní (činnost lidská), gravitační, zvětrávání mrazové
Hornina: ortorula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR)
Kód AOPK ČR: 144     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Mozaika doubrav, bučin, jasanových olšin a habrodubových porostů v Krušných horách. V rezervaci je chráněn nejpřirozenější a nejzachovalejší smíšený porost na jižních svazích východní části Krušných hor, pokrývající strmé skalnaté svahy Jezeří. Součástí území je významní geologická lokalita Skalní brána (id 332)
Střety zájmů: těžba povrchová, vodní zdroje, lesnictví
Popis střetů zájmů: Rezervace je ovlivněna provozem rozsáhlého lomu Čs. armády. Lom, ležící asi 50 m od jižní hranice rezervace, tvoří několik desítek metrů hluboký a vice než 3 km šíroký zářez o délce více než 10 km. I když byla v předstihu učiněna příslušná opatření k zajištění stability svahu a vodohospodářských poměrů, a přes trvalý monitoring, který zajišťuje provozovatel lomu, patří tato rezervace k nejohroženějším v ústeckém regionu.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučeno zahrnout pod ochranu i významné geologické fenomény

Literatura

Kolektiv autorů. (1999): Ústecko. In: Mackovčin P. (ed.): Chráněná území ČR, svazek I. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, str. 89, Praha.; Malkovský et al. (1988): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000, list 02-332, Most. - Ústřední ústav geologický. Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 05.11.08
Aktualizoval(a): Mlčoch Bedřich 14.11.08, Mlčoch Bedřich 07.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1712 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1712.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]