Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Mravenčák

Vyhledávání

Mravenčák

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Chomutov
Katastrální území: Kotvina
Mapové listy: 1122, 11222
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Černý vrch (Mravenčák) je kótou hřbetu (678 m), na jeho s. okraji (Mravenčák) jsou skalní výchozy, 1 km z. od Lestkova, cca 7 km z. od Kadaně, vystupuje ze S - J hřbetu, který směřuje do ohybu Ohře u Klášterce.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: rozsáhlé skalní defilé, četné skalní výchozy
Exkurzní lokalita: ano
ID : 17

Geologie

Geologická charakteristika: Vrch Mravenčák je reliktem drobného monogenetického vulkánu na severním okraji vulkanického komplexu Doupovských hor. Celkem tři lávové proudy jsou odděleny tenkými polohami hrubých pyroklastik z lokální erupce. Skalní defilé odkrývá úplný profil nejvyšším lávovým proudem včetně autoklastické brekcie na bázi lávového proudu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - Doupovské hory
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, geomorfologie, petrologie, zoologie
Jevy: lávový proud, skalní defilé
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazanit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1507     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita je uvedena jako Mravenčák v evidenci chráněných míst, status Přírodní památka. Důvodem ochrany jsou instruktivní skalní výchozy a bohatá a vzácná fauna. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Chomutov, 22. 11. 1990.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: v současnosti bez střetů
Stav lokality: dobrý

Literatura

zatím nepublikováno

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hradecký Petr, 09.11.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 22.02.05, Rapprich Vladislav 03.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 17 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/17.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Sloupcově odlučný lávový proud bazanitu lemovaný autoklastickou brekcií, Vladislav Rapprich, 2008
Miroslav Radoň, 2007
Miroslav Radoň, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]