Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Štěpánovská hora

Vyhledávání

Štěpánovská hora

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Teplice
Katastrální území: Radovesice u Bíliny, Štěpánov u Lukova
Mapové listy: 0234, 02342
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: Strmý j. až jz. svah Štěpánovské hory přímo nad obcí Štěpánov.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Stepní lysina
ID : 1692

Geologie

Geologická charakteristika: Geol. podklad tvoří alkalický bazalt. Příkré svahy jsou zčásti kryty suťovými poli, jejichž spodní okraje bývají velmi chladné. Nejrozsáhlejší sutě jsou ve výškách 500 - 530 m n.m.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geologie, kvartérní geologie
Jevy: suť
Původ geologických jevů (geneze): gravitační, zvětrávání
Hornina: bazalt (čedič)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 441     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jedna z nejvýše položených stepních lysin v Českém středohoří (až 608 m n.m.). Přítomnost řady významných druhů rostlin.
Součást VCHÚ: CHKO České středohoří
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Rozšiřování křovinatého lemu a doubrav na úkor stepní lysiny , hluková a imisní zátěž.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Kolektiv autorů. (1999): Ústecko. In: Mackovčin P. (ed.): Chráněná území ČR, svazek I. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, str.264 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 23.02.09
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 21.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1692 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-06-26]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1692.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]