Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > V oboře

Vyhledávání

V oboře

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Přerov
Katastrální území: Hranice
Mapové listy: 2512, 25123
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Protáhlé území na sz. úbočí Hluzovského kopce (315 m n.m.), asi 4,5 km na V od Hranic, v sousedství areálu cementárny.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní výchozy nad spálenou chatou.
ID : 1689

Geologie

Geologická charakteristika: Mohutné výchozy devonských korálových vápenců odkrývají zvrásněné a kliváží silně postižené stylolity ve vilémovických vápencích macošského souvrství.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - kra Maleníku + okolí
Stratigrafie: paleozoikum - devon, paleozoikum - devon - svrchní devon - frasn
Témata: geomorfologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: výchoz, vrása
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , tektonická
Hornina: vápenec
Geologický význam: významný studijní profil

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 484     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Dubohabrový porost s velmi významnou květenou, zajímavé geologické fenomény.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lokalita bez ohrožení 04.11.2011; Doporučujeme významné geologické fenomény na lokalitě zahrnout pod ochranu. 04.11.2011;

Literatura

Šafář J. a kol.(2003): Olomoucko. In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.256 Praha.; Otava J. ed. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000 list Hranice 25-123. MS ČGS Praha, Brno

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 14.04.10
Aktualizoval(a): Otava Jiří 24.10.11, Otava Jiří 04.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1689 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1689.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Zvrásněné stylolity ve vilémovických vápencích macošského souvrství(frasn) odrážejí intenzivní zbřidličnatění., Jiří Otava, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]