Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > U Strejčkova lomu

Vyhledávání

U Strejčkova lomu

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Olomouc
Katastrální území: Krčmaň
Mapové listy: 2424, 24242
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Travnatá step navazující na Strejčkův lom , asi 1 km na SZ od obce Krčmaň v Tršické pahorkatině. Soustava opuštěných lomů.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Výchozy, jeskyně, lomy
Technický objekt: lom
ID : 1688

Geologie

Geologická charakteristika: Mírně zvlněný terén, jehož podloží tvoří devonské vápence, navazuje na Strejčkův lom. V území jsou patrny četné povrchové krasové jevy. Na louce poblíž lomu byla v r. 1998 zdokumentována čerstvě propadlá jeskyně nazvaná Medvídek. V opuštěném lomu byly nalezeny a určeny mikrofosilie. V severní části odkryta stěna s relikty miocénních písků.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - paleozoikum (ČM) na střední a jižní Moravě
Stratigrafie: paleozoikum - devon, kenozoikum - neogén - miocén - střední miocén - baden
Témata: geomorfologie, geologie, sedimentologie
Jevy: výchoz, jeskyně krasová, propast
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , antropogenní (činnost lidská)
Hornina: vápenec, písek
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 469     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Stepní porost, hl.koniklec velkokvětý, geologické fenomény
Střety zájmů: dopravní stavby, rekultivace
Popis střetů zájmů: Stále patrno poškození území zřízením cesty v r. 1983. Nebezpečí kontaminace podzemních krasových vod.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Nutná revize současného stavu, zjištění vlastnických poměrů a stupeň ohrožení podzemních krasových vod Doporučujeme po provedené revizi významné geologické fenomény na lokalitě zahrnout pod ochranu04.11.2011;

Literatura

Šafář J. a kol.(2003): Olomoucko. In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.148 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 14.04.10
Aktualizoval(a): Otava Jiří 24.10.11, Otava Jiří 04.11.11, Otava Jiří 02.06.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1688 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1688.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Strejčkův lom - opuštěný lom na kvalitní devonské vápence., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Strejčkův lom - opuštěný lom na kvalitní devonské vápence., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Strejčkův lom - opuštěný lom na kvalitní devonské vápence., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Strejčkův lom - opuštěný lom na kvalitní devonské vápence., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Strejčkův lom - opuštěný lom na kvalitní devonské vápence., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Opuštěný velký jámový lom, ve kterém vystupují tmavé vápence s hojnými fosiliemi. , Tomáš Lehotský, 2013
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]