Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Tučapská skalka

Vyhledávání

Tučapská skalka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Olomouc
Katastrální území: Dub nad Moravou
Mapové listy: 2424, 24242
Geologická správní oblast: Pliopleistocén Hornomoravského úvalu, Mohelnické brázdy a Holešovské plošiny
Lokalizace: Skalní výchoz (mendip) na kótě 232,4 m n.m. u Tučap, asi 750 m na Z od silnice Olomouc - Tovačov
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Výchoz mylonitizovaného biotitického granodioritu
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1687

Geologie

Geologická charakteristika: Podklad tvoří mylonitizovaný biotitický granodiorit. Hornina má kataklastickou strukturu, chloritizace je výsledkem velmi intenzivní dynamické metamorfózy. V odkryvu je patrna zóna silného zbřidličnatění a dále úzká příkře ukloněná zóna s tektonickou brekcií. Výchoz je součástí klenby předdevonského krystalinika, které v blízkém okolí vystupuje na povrch ještě u Svárova a Drahlova. V lomové stěně je nad výchozem krystalinika eluvium mocné až 1,5 m a v jeho nadloží je asi 3 m mocná poloha spraše a kongeliflukčních hlín. Skalní výchoz vystupuje v sedimentech karpatské předhlubně.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - brunovistulikum
Stratigrafie: proterozoikum - neoproterozoikum (1000 - 542 Ma)
Témata: geologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání
Hornina: granodiorit, brekcie, spraš, hlína, diorit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 453     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zbytek teplomilných společenstev
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Ve velmi dobrém stavu, posečená tráva, žádné náletové dřeviny, nová informační cedule. 6.12.2011; beze změny 15.10.2012;

Literatura

Šafář J. a kol.(2003): Olomoucko. In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.146 Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 03.03.10
Aktualizoval(a): Otava Jiří 24.10.11, Tomanová Petrová Pavla 06.12.11, Kukal Zdeněk 15.10.12, Kukal Zdeněk 20.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1687 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-17]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1687.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Celkový pohled na lokalitu., Pavla Tomanová Petrová, 2011
Výchoz biotitického granodioritu a dioritu na lokalitě Tučapská skalka., Pavla Tomanová Petrová, 2011
Skalní výchoz biotitického granodioritu v sedimentech karpatské předhlubně., Pavla Tomanová Petrová, 2011
Celkový pohled na skalní výchoz., Pavla Tomanová Petrová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]