Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Buky nad Kameničkou

Vyhledávání

Buky nad Kameničkou

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Chomutov
Katastrální území: Bečov
Mapové listy: 0144, 02331,01442
Oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: Zalesněný ostrůvek uprostřed komplexu imisních holin. Prudký sráz Mlýnského vrchu k říčce Kameničce cca 3 km sz. od obce Bečov.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Starý komplex lesa na pararulách.
ID : 1683

Geologie

Geologická charakteristika: Horniny krušnohorského krystalinika proterozoického stáří jsou tvořené biotitickou a muskovit-biotitickou pararulou, zčásti migmatitizovanou. Na strmém svahu a pod ním se hromadí suťové sedimenty. Skalní výchozy ve svahu jsou modelované mrazovým zvětráváním. Dno tektonicky podmíněného údolí (předpokládaný zlom)zakrývají aluviální náplavy Kameničky.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: kvartérní geologie
Jevy: suť, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání
Hornina: pararula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1682     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: 200 let starý komplex bukoklenového lesa má velký význam pro zachování genofondu původních lesních dřevin n Krušných horách. Zbytek dobře zmlazujícího bukového porostu
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Kolektiv autorů. (1999): Ústecko. In: Mackovčin P. (ed.): Chráněná území ČR, svazek I. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, str.84 Praha.; Mlčoch B. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 listy 01424 Načetín a 01442 Hora Svatého Šebestiána.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 23.03.09
Aktualizoval(a): Mlčoch Bedřich 06.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1683 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1683.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]