Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pivnice

Vyhledávání

Pivnice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Bor u Skutče, Zderaz
Mapové listy: 1433, 14331
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Kaňonovité údolí Pivnického potoka mezi Zderazí a Dolany.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Údolí s jeskyněmi
ID : 1669

Geologie

Geologická charakteristika: Rokli vyhloubil Pivnický potok do mírně skloněné plošiny Novohradské stupňoviny. Vzniká spojením dvou větví, zprvu zaříznutých do opuk spod. turonu a posléze do cenoman. pískovců. Povrchové tvary pískovcového georeliefu se vytvořily zejména ve stř. části rokle. Výsledkem hloubkové a boční eroze jsou úzké soutěsky s obřími hrnci pod vodopádovými stupni. Procesy výběrového zvětrávání a odnosu nestejně odolných vrstev pískovců vedly k tvorbě převisů, výklenků, vrstevní pseudokrasové jeskyně (30 m dlouhé), skalního tunelu, dutin a jiných útvarů. Území se neustále vyvíjí, což se projevuje i častým řícením skalních bloků. V nižší části údolí jsou skalní výchozy většinou překryty svahovinami.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - orlicko-žďárský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie
Jevy: jeskyně pseudokrasová, evorzní hrnec
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1974     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Kaňonovité údolí v pískovcích, pestrá geomorfologie, výskyt mloka, mechů a kapraďorostů
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Spadané stromy do rokle 07.11.2009;

Literatura

Faltysová H., Bárta F. a kol. Pardubicko (2002):In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek IV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.89 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 25.02.09
Aktualizoval(a): Čech Stanislav 07.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1669 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1669.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Rokli vyhloubil Pivnický potok do mírně skloněné plošiny Novohradské stupňoviny. Vzniká spojením dvou větví, zprvu zaříznutých do opuk spodního turonu a posléze do cenomanských pískovců. , Petr Čoupek, 2013
Rokli vyhloubil Pivnický potok do mírně skloněné plošiny Novohradské stupňoviny. Vzniká spojením dvou větví, zprvu zaříznutých do opuk spodního turonu a posléze do cenomanských pískovců. , Petr Čoupek, 2013
soutěska Pivnice, Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]