Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Špraněk

Vyhledávání

Špraněk

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Olomouc
Katastrální území: Březina
Mapové listy: 2421, 24212
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Zalesněný vrch Špraněk (539,9 m n. m.) s útvary krasového původu, rozsáhlým systémem bohatě zdobených jeskyní a vzácnou teplomilnou květenou jihozápadně od Javoříčka.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Krasové území, jeskyně
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1667

Geologie

Geologická charakteristika: Geomorfologické podzemní krasové formy ve vápencích a travertinech v paleozoiku Drahanské vrchoviny. Území je zdrojem četných paleontologických nálezů. Bradlo devonských vápenců vyčnívá z okolního území, které je tvořeno nadložními kulmskými břidlicemi a drobami. Jedná se o rozsáhlé území typicky vyvinutého krasu, ve kterém se vyskytují ponory, závrty, škrapy, skalní brána, propast i rozsáhlá jeskynní soustava. Podzemní systém Javoříčských jeskyní vytváří komplikovaný komplex chodeb, dómů a propastí. Byly vytvořeny v ostrůvku devonských vápenců na jejichž vývoji se podílel potok Špraněk. Jeskyně mají krásnou krápníkovitou výzdobu, jejíž bohatost vyniká ve dvou mohutných prostorách, a to v Suťovém dómu a Dómu gigantů, který patří k našim nevětším prostorám s nejbohatší krápníkovitou výzdobou. Je zde bohatý výskyt heliktitů, 2m vysoká záclona aj. Veřejnosti nepřístupné nižší patro tvoří složitý labyrint chodeb propojených propastí, dosahující hloubky 60 m. Skalní brána pod Zkamenělým zámkem je největším útvarem svého druhu na Moravě.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: geologie, geomorfologie, hydrogeologie, kvartérní geologie, paleontologie, sedimentologie, mineralogie, stratigrafie, strukturní geologie (tektonika), botanika, zoologie
Jevy: kras, jeskyně krasová, skalní brána (most), skalní komín, skalní mísa, škrapy, skalní strž (rokle), vrstva, zlom, zkameněliny - fauna, zkameněliny - flora
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , akvatická (činnost vody), zvětrávání, antropogenní (činnost lidská)
Hornina: vápenec
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR)
Kód AOPK ČR: 440     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Krasové území s jeskyněmi s bohatou výzdobou (část Javoříčského krasu). Krasové území tvořené devonskými vápenci s četnými povrchovými i podzemními krasovými jevy. V podzemí jsou chráněny veřejnosti přístupné Javoříčské jeskyně s bohatou výzdobou, které jsou významným zimovištěm letounů.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: beze změny 05.11.2012;

Literatura

Šafář J. a kol.(2003): Olomoucko. In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str. 144 - 145, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 22.10.08
Aktualizoval(a): Otava Jiří 03.11.08, Kukal Zdeněk 05.11.12, Kukal Zdeněk 20.11.12, Kukal Zdeněk 13.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1667 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-17]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1667.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Skalní brána Zkamenělý zámek je největší skalní bránou na Moravě. Dosahuje výšky asi 8 m a maximální šířky 9 m., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Skalní brána Zkamenělý zámek je největší skalní bránou na Moravě. Dosahuje výšky asi 8 m a maximální šířky 9 m., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]