Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Terasy Ještědu

Vyhledávání

Terasy Ještědu

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Horní Hanychov, Novina u Liberce, Světlá pod Ještědem
Mapové listy: 0313,0314, 03134,03143,03312
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Geologicky zajímavé části PP - širší vrcholová část Ještědu se skalami /Černý vrch, Červený kámen, Kamenná vrata, Ptačí kameny/, 800 m z. od dolní stanice lanovky na Ještěd v Liberci-Hanychově, v prudkém ohybu silnice z Tetřevího sedla na Ještěd
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Přirozené skalní výchozy, strmé skály, místy až 10 m vysoké a několik desítek metrů dlouhé
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1665

Geologie

Geologická charakteristika: Širší vrcholový areál Ještědu (1012 m n.m.), vyznačený velkými skalními výchozy paleozoických, pravděpodobně ordovických kvarcitů, které tvoří několik morfologicky nápadných pruhů SV-JZ směru /opakování je zřejmě tektonické/. Výchozy, často tvořící malebné skály, poskytují názorné příklady litologického vývoje, metamorfního postižení a tektonické stavby, stejně jako příklady selektivního větrání, tvorby balvanitých sutí a sdružených tvarů reliéfu. Jde zřejmě o terén významný z multidisciplinárního hlediska. Jde o detailně provrásněné (během variského orogeneze před cca 325 miliony lety) bělošedé sericitické kvarcity patrně ordovického stáří, které tvoří vložky v kvarcitických fylitech, chlorit - sericitických fylitech a fylitech s laminami kvarcitu. Jsou součástí stratigraficky starší jednotky, která leží ve strukturním nadloží jednotky s vápenci devonského stáří, přes kterou byly přesunuty ve formě vrásového příkrovu. Porušen směrnými přesmyky způsobuje opakování kvarcitových horizontů. Na jednotlivých výchozech lze nejlépe dokumentovat různé velikostní kategorie vrás, které vrásní jednak kvarcitové lavice a také žíly křemene, které kvarcity prostupují. Většinou jde o překocené nebo ležaté vrásy s plochými osními rovinami, výrazným lineárním usměrněním sericitu a křemenných zrn paralelním s vrásovými osami sv.-jz. směru, které je typické pro mladší variské struktury Ještědského hřbetu. Severozápadní vergence většiny vrás ukazuje na dominantní tektonický transport alochtonní staropaleozoické (ordovické) jednotky k SZ na paraautochtonní jednotky Ještědu a na lužický autochton. Reliktně je možno pozorovat i drobné starší v-z vrásy, které byly převrásňovány výše uvedenými vrásami. Dle Mackovčin a kol., 2002: Krystalinikum Ještědského hřbetu je budováno ordovickými sericitickými fylity s polohami tvrdých sericitických kvarcitů. Kvarcity tvoří vrchol Ještědu a nápadné skalní výchozy na svazích. Čtvrtohorního stáří jsou balvanité sutě pokrývající vrcholový kuželovitý suk a kamenitohlinité sutě na mírnějších okolních svazích. V chladném období pleistocénu vzniklo zejména na severním svahu velké množství nejrůznějších kryogenních tvarů georeliéfu včetně mnoha kamenných moří (podmíněných mrazovým zvětráváním a odnosem). Nachází se zde deset kryoplanačních teras, oddělených příkřejšími úseky svahu (mrazovými srázy až sruby). Izolované křemencové skály vytvářejí místy skalní hradby. Vznikla v nich i úzká skalní brána (Kamenná vrata). Dle Rubáš, 2012: Ještědským hřbetem prochází hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Balstkým mořem.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum - ještědské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: sedimentologie, petrologie, strukturní geologie (tektonika), geomorfologie, stratigrafie
Jevy: skála, suť, mrazový srub, skalní zeď
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové, tektonická
Hornina: kvarcit, fylit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1775     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Unikátní nahromadění produktů mrazového zvětrávání na svazích Ještědu (kryoplanačních teras, mrazových srubů a srázů, izolovaných skal, skalních hradeb, skalní brána Kamenná vrata ad.), příklady litologického vývoje a tektonického i metamorfního vývoje paleozoických kvarcitů, které tvoří výrazné skály. Vyhlášeno v r. 1995, výměra 120,96 ha.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Zatím nejsou, turistické stezky neohrožují objekty, celkově rušivě působí automobilová doprava po silnici od Výpřeže na vrchol Ještědu, což však neohrožuje geol.objekty.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Klomínský J. a kolektiv autorů, 2002: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 03143 Liberec.- Český geologický ústav Praha.,Gallwitz /1930/ Chaloupský et al. /1989/.; Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 s.; Rubáš D., 2012: Krásy neživé přírody v Podještědí, Tiskové centrum ČGS, Praha, 82 s.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, Klomínský Josef, Kachlík Václav, 01.09.05
Aktualizoval(a): Lorencová Markéta 26.06.07, Mrázová Štěpánka 20.10.09, Vajskebrová Markéta 26.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1665 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-07-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1665.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Necelých 20 m dlouhý a zhruba 8 m vysoký skalní křemencový útvar Kamená vrata. Mrazovým zvětráváním v něm vzniklo trojúhelníkovité skalní okno. , Markéta Vajskebrová, 2014
Necelých 20 m dlouhý a zhruba 8 m vysoký skalní křemencový útvar Kamená vrata. Mrazovým zvětráváním v něm vzniklo trojúhelníkovité skalní okno. , Markéta Vajskebrová, 2014
Skalní kvarcitové výchozy na severozápadní straně Ještědského hřbetu., Markéta Vajskebrová, 2014
Výhled z Ještědu jihozápadním směrem na krajinu s výrazným vrcholem Ralska., Markéta Vajskebrová, 2014
Necelých 20 m dlouhý a zhruba 8 m vysoký skalní křemencový útvar Kamená vrata. Mrazovým zvětráváním v něm vzniklo trojúhelníkovité skalní okno. , Markéta Vajskebrová, 2014
Výchozy kvarcitů na svazích Ještědu. Pohled na s. část ještědského hřbetu., Pavla Gürtlerová, 2010
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]