Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Nad kostelíčkem

Vyhledávání

Nad kostelíčkem

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Přerov
Katastrální území: Hranice
Mapové listy: 2512, 25123
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Vrch nad hřbitovem na v. okraji města Hranice
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Výchoz
ID : 1662

Geologie

Geologická charakteristika: Krasový kužel mogot vzniklý z devonských vápenců obklopených třetihorními usazeninami. Jde o bioklastické vápence (nejsevernější výskyt u nás) charakteru intraformační brekcie a vápence plástevné. V pokryvu se uplatňují hlavně štěrk a terrae calcis, které vyrovnávají prohlubně vápencového povrchu. Paleontologické nálezy ukazují na wurmské stáří. Vápencové podloží je stáří frasn - svrchní devon, vilémovické vápence.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - kra Maleníku + okolí
Stratigrafie: paleozoikum - devon, paleozoikum - devon - svrchní devon - frasn
Témata: petrologie, paleontologie
Jevy: kras, skalní hřbet
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), organogenní (činnost organizmů), sedimentární
Hornina: vápenec, brekcie
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 270     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Krasové území s nepůvodními smrkovými a akátovými porosty - Šipákové doubravy, lesostepi
Střety zájmů: těžba
Popis střetů zájmů: Rozšiřování těžby vápenců - zničena řada krasových jevů, např. Jurikova jeskyňka
Stav lokality: dobrý

Literatura

Šafář J. a kol.(2003): Olomoucko. In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.251 Praha.; Otava J. ed. (2004): Vysvětlivky listu Hranice 25-123, MS ČGS Brno, Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 02.03.10
Aktualizoval(a): Otava Jiří 24.10.11, Kukal Zdeněk 12.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1662 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1662.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Detail stromatoporové a korálové fauny vilémovických vápenců, frasn, devon., Jiří Otava, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]