Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Stvořidla

Vyhledávání

Stvořidla

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Havlíčkův Brod
Katastrální území: Dobrovítova Lhota, Koňkovice, Leštinka u Světlé nad Sázavou, Trpišovice
Mapové listy: 2312,2321, 23211
Geologická správní oblast: Moldanubikum - centrální masiv, melechovský masiv
Lokalizace: PR Stvořidla zahrnuje území hluboce zaříznuté údolí meandrující řeky Sázavy mezi zástavkou Stvořidla a obcí Smrčná spolu s přilehlými údolími sv. od řeky.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: V rámci PR,(1,5 km sv. od Bilantovy Lhoty, cca 5 km z. od Světlé n.S.) se nachází skalnatý ostroh na břehu Sázavy, kde řeka vytváří zakleslý meandr s peřejemi okolo skalnatého ostrohu s mrazovými sruby a kamennými moři.
ID : 1661

Geologie

Geologická charakteristika: Skalnatý ostroh je tvořen leukokrátním drobnozrnným, nevýrazně porfyrickým biotit-muskovitickým granitem typu Stvořidla. Je to severní okraj tělesa, které je celé obklopeno hrubozrnným biotit-muskovitickým granitem melechovského typu. Úsek s peřejemi je v místech výchozu granitu typu Stvořidla je ohraničen jeho kontaktem s melechovským typem. V severovýchodním oblouku meandru zasahuje tato hranice až k levému břehu, což dokumentují velké bloky granitu melechovského typu v řečišti. I když zde nepochybně působily jevy spojené s mrazovým větráním (vznik osypů, soliflukce) a erozní činností řeky, je zajímavé, že zastoupení jednotlivých typů granitů ve větších blocích je monomiktní, odpovídá v podstatě jejich zastoupení ve skalním podkladu a prakticky nedošlo k jejich promísení. Mezi bloky jednoho typu granitu se skutečně jen ojediněle najdou menší bloky jiného typu, nebo dokonce pararul. Během erozní činnosti došlo k odnosu zvětralých, méně odolných partií a nezvětralé, odolné bloky hornin zůstaly víceméně na místě. Na mnoha blocích, zvláště typu Stvořidla, jsou patrné stopy po těžbě kamene v minulosti. Jinde tento typ granitu nebyl ke kamenické výrobě prakticky využíván.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, těžební činnost a její následky, petrologie
Jevy: kamenné moře, kaňon, koryto řeky, meandry, mrazový srub, suťové pole
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), gravitační, zvětrávání mrazové, magmatická
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 425     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Soubor geomorfologických jevů v přirozeném hluboko zaříznutém řečišti Sázavy s četnými peřejemi v balvanitého říčního toku.
Součást Geoparku: Kraj blanických rytířů
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Štěpánek P. a kol., 2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 23211 Světlá nad Sázavou.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štěpánek Petr, Mlčoch Bedřich, 18.08.03
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 20.06.07, Štěpánek Petr 08.09.10, Gürtlerová Pavla 25.09.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1661 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1661.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Údolí Sázavy u Stvořidel, Pavla Gürtlerová, 2007
Pavla Gürtlerová, 2007
Údolí Sázavy u Stvořidel, Pavla Gürtlerová, 2007
Údolí Sázavy u Stvořidel, Pavla Gürtlerová, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]