Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skalka u Sovolusk

Vyhledávání

Skalka u Sovolusk

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Pardubice
Katastrální území: Sovolusky u Přelouče
Mapové listy: 1341, 13412
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: JV. od obce Sovolusky u Přelouče, lesík v pastvině cca 200 m od silnice
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Drobný lůmek a částečně odtěžené výchozy
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1659

Geologie

Geologická charakteristika: Geomorfologie - denudační: vulkanické suky, kužele, žíly-paleovulkanity-Hlavním fenoménem jsou zachovalé polštářové lávy ve spilitech sovoluské skupiny chvaleticko-sovoluského železnohorského proterozoika. Výchozy a zašlý lůmek odkrývají proterozoické submarinní erupce metabazaltů a spilitů „předložiskového oddílu“ chvaleticko-sovoluského proterozoika. Tělesa přeměněných vulkanických hornin jsou uložena v drobách, arkózách, drobovitých a jílovitých břidlicích sovoluské skupiny. Vulkanity mají charakter polštářových brekcií , kdy polštáře šedozeleného intersertálního spilitu o velikosti až 20 cm jsou tmeleny tmavě zelenou mezerní hmotou . Struktura spilitů je intersertální nebo divergentně paprsčitá, místy fluidální. Lištovitý plagioklas (většinou oligoklasového složení) je silně saussuritizovaný, zatlačuje ho směs zoisitu, albitu a křemene. V základní hmotě se objevuje aktinolit, klinozoisti, magnetit, leukoxen a vzácně pseudomorfózy amfibolů po augitu a olivínu. Běžné jsou mandličky vyplněné klinozoisitem a chloritem. Výplň mezi jednotlivými polštáři tvoří bazická hornina se složením amfibol, chlorit, leukoxen, křemen a klinozoisit.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - železnohorské proterozoikum - chvaletické proterozoikum
Stratigrafie: proterozoikum - neoproterozoikum (1000 - 542 Ma)
Témata: geomorfologie, vulkanologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: lávový proud, skála, výchoz, vulkanoklastika
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, metamorfní (kaustická metamorfóza)
Hornina: droba, břidlice zelená, spilit (albitizovaný bazalt)
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 662     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Spilitový suk, polštářové lávy jako doklad subvulkanických podmínek.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: zemědělství
Popis střetů zájmů: pastvina - v době pastvy nedostupné, nedostatečná péče o vegetaci na výchozech
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Dokumentace - VZ Chrudim, D. Smutek 04.12.2008; Stav 8/2012: Lůmek s polštářovými lávami zarostlý křovinami a částečně zatopený. Na okraji lesa blok lávového proudu s patrnými polštářovými texturami. 25.9.2012; beze změnyy 02.10.2012;

Literatura

Smutek D.(2008): Cyklostezka MAGMA. VZ Chrudim; Fiala F. (1978): Tektonomagmatické vztahy paleovulkanitů Železných hor. – Sbor. Nár. muz. v Praze, vol. XXXIV B, 1, 1-24. Praha.; Čepek, L. et al. (1963): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1: 200 00, list M-33-XVI Hradec Králové. ÚÚG. Praha; Smutek,D.(1977): Vulkanity sz. Železných hor a jejich metamorfóza. Rigorózní práce. Geol. knih. PřF UK. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štědrá Veronika, 04.12.08
Aktualizoval(a): Štědrá Veronika 04.12.08, Rambousek Petr 25.09.12, Kukal Zdeněk 02.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1659 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1659.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Unikátní ukázky polštářových láv, které dokládají podmořský vulkanismus v oblasti., Jan Vítek, 2015
Unikátní ukázky polštářových láv, které dokládají podmořský vulkanismus v oblasti., Jan Vítek, 2015
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]