Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Bílá skála

Vyhledávání

Bílá skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Srbská
Mapové listy: 0312, 03122
Oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: 1,5 km SZ od kostela v Srbské, nad pravým břehem potoka několik desítek metrů od státní hranice
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Mohutná skalní zeď tvořená vypreparovanou křemennou žilou, regionálně ojedinělý geologický výtvor na Frýdlantsku
ID : 1657

Geologie

Geologická charakteristika: V podloží jsou tzv. jizerské ortoruly krkonošsko-jizerského krystalinika (svrchní proterozoikum až spodní paleozoikum). Tektonická porucha směru SZ - JV v ortorule byla vyplněna křemenem a dnes vystupuje v terénu jako výrazný křemenný val tvořící skalní zeď. Ta je dlouhá asi 200 m, vysoká až 22 m a široká 20 m. Křemenná hmota je převážně jemnozrnná až celistvá, ale hojné jsou i partie s paprsčitou stavbou stébelnatých agregátů a s drúzovitými dutinami. Stavba je brekciovitá, s více generacemi křemene. Barva křemene je většinou bílá až světle šedá, ale místy i nažloutlá, načervenalá a nafialovělá. Průběh žíly je zhruba uprostřed přerušen asi 15 m dlouhou prolukou (Mackovčin a kol., 2002).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum - jizerské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: strukturní geologie (tektonika), petrologie
Jevy: skalní zeď, žíla (hydrotermální)
Původ geologických jevů (geneze): tektonická
Hornina: ortorula, žilný křemen
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1839     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výchoz valové žíly křemene (drůzové dutiny a stébelnaté agregáty), vyhlášeno v r. 1996, výměra 0,63 ha
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize 20.10.2009; Lokalita je v péči KÚ Libereckého kraje jako přírodní památka, její stav je sledován. Přístup je však velmi obtížný - přes oplocené a podmáčené louky s koňmi. 03.11.2016;

Literatura

Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lorencová Markéta, 23.11.07
Aktualizoval(a): Mrázová Štěpánka 20.10.09, Mrázová Štěpánka 20.10.09, Vajskebrová Markéta 03.11.16

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1657 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1657.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Markéta Vajskebrová, 2016
Markéta Vajskebrová, 2016
Markéta Vajskebrová, 2016
Pavla Gürtlerová, 2016
Markéta Vajskebrová, 2016
Pavla Gürtlerová, 2016
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]