Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kodešova skála

Vyhledávání

Kodešova skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Heřmanice
Mapové listy: 0314, 03141
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Skála bezprostředně navazující na kulturní dům v Heřmanicích u silnice Heřmanice - Dětřichov.V údolí Olešky je u silnice Dětřichov – Heřmanice, na rozhraní obcí Heřmanice a Dětřichov (část obce Kristiánov) u domu č.p. 183,
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Zachovalý skalní masiv tvořený čedičovou horninou - skála se zajímavě uspořádanou sloupcovou odlučností limburgitu.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1656

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní výchoz tvoří třetihorní intruzivní těleso (olivinického nefelinitu), který pronikl podložní biotitickou tzv. rumburskou žulou (východní okraj lužického plutonu). Při chladnutí se vytvořila vějířovitě uspořádaná sloupcovitá odlučnost. Ta je dnes odkryta v menší opuštěné lomové stěně na okraji protáhlého skalnatého hřbetu (Mackovčin a kol., 2002).Jedná se o relikt několik metrů mocného lávového proudu, který v tomto místě patrně částečně vyplňoval mělké paleoúdolí. Rychlé chladnutí lávy vedlo k nedokonalé krystalizaci a drobné vyrostlice olivínu a klinopyroxenu s nehojnými pseudomorfózami po xenokrystech křemene jsou uzavřené v základní hmotě tvořené směsí klinopyroxenu, magnetitu, nefelínu a izotropního hnědého skla. Sloupce jsou relativně tenké a rozevírají se do podoby vějíře. Podobné menší odkryvy v okolí naznačují, že láva sem natekla v podobě několika dílčích jazyků které chladly samostatně a vytvořily tak jedinečnou kulisu různě pokroucených čedičových sloupců. Lokalita je významná především pro svou estetickou hodnotu. Jedinečnost lokality spočívá v neobvyklém uspořádání sloupcové odlučnosti. Vulkanizmus na Frýdlantsku zatím nebyl předmětem vulkanologického výzkumu a chybí dokonce i základní geochronologické údaje. (V. Rapprich 2015) Skála je pozůstatkem Gothova lomu a byla pojmenována po frýdlanstkém učiteli Otakaru Kodeši, kterého nedaleko zastřelili na podzim 1938 henleinovci. Událost připomíná deska vsazená do skalní stěny.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, petrologie
Jevy: intruze, kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: limburgit, nefelinit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1840     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ukázka vějířovitého rozpadu čediče, vyhlášeno v r. 1996, výměra 0,11 ha. Krásná skála zajímavá z geologického hlediska.
Střety zájmů: bez střetů, turistika
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů. Turisticky zajímavá lokalita.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Další zajímavé ukázky sloupců jsou na pravé straně potoka viditelné v základech zbořeného domu. 03.11.2016;

Literatura

Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.; Vondrovic L., Klomínský J. red. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s vysvětlivkami 03-141 Raspenava. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lorencová Markéta, 23.11.07
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 09.11.09, Rapprich Vladislav 20.05.15, Vajskebrová Markéta 03.11.16

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1656 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1656.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní výchoz tvořený třetihorní čedičovou horninou olivinického nefelinitu s vytvořenou vějířovitě uspořádanou sloupcovitou odlučností., Markéta Vajskebrová, 2016
Skalní výchoz tvořený třetihorní čedičovou horninou olivinického nefelinitu s vytvořenou vějířovitě uspořádanou sloupcovitou odlučností., Markéta Vajskebrová, 2016
Odkryv olivinického nefelinitu s nápadnou sloupcovitou odlučností při v Heřmanících. Pokračování vulkanického tělesa PP Kodešovy skály na druhé straně vodního toku Oleška., Pavla Gürtlerová, 2016
Výchoz olivinického nefelinitu s nápadnou sloupcovitou odlučností při silnici v Heřmanících. PP Kodešova skála., Pavla Gürtlerová, 2016
Odkryv olivinického nefelinitu s nápadnou sloupcovitou odlučností při v Heřmanících. Pokračování vulkanického tělesa PP Kodešovy skály na druhé straně vodního toku Oleška., Pavla Gürtlerová, 2016
Výchoz olivinického nefelinitu s nápadnou sloupcovitou odlučností při silnici v Heřmanících. PP Kodešova skála., Pavla Gürtlerová, 2016


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]