Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Dubolka

Vyhledávání

Dubolka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Jičín
Katastrální území: Drštěkryje, Ohařice
Mapové listy: 0334, 03344
Oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: V polích jižně od silnice Jičín - Sobotka, asi 1 km jz. od obce Ohařice
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Tři izolované skalky, opuštěné lůmky v polích na vyvýšeninách jižní vrch, Špičák a východní návrší .
ID : 1649

Geologie

Geologická charakteristika: Vrch Dubolka představuje relikt erodovaného struskového kužele. Explozivní brekcie přívodní dráhy přechází v nejvyšší partii do povrchových pyroklastik strombolského typu erupce. Brekcie je proražena žilou olivinického bazaltoidu (nefelinický bazanit). Relikt vulkánu Dubolka je umístěn na východozápadní linii spolu s dalšími relikty struskových kuželů Houser a Svatá Anna. Součásti chráněné lokality jsou ještě dva výskyty mezi vlastní Dubolkou a silnicí, pravděpodobně relikty drobnějších, parazitických, kuželů.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: vulkanologie, geomorfologie, petrologie
Jevy: skála, struskový kužel, vulkanoklastika, vulkán
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: brekcie, bazanit, struska
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1536     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Tři izolovaná relikty struskových kuželů miocénního stáří
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Faltysová H., Mackovčin P., Sedláček M. a kol.(2002): Královéhradecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek V. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.107 Praha.; RAPPRICH, V., CAJZ, V., KOŠŤÁK, M., PÉCSKAY, Z., ŘÍDKOŠIL, T., RAŠKA, P. & RADOŇ, M., 2007: Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín Volcanic Field (NE Bohemia) and subsequent erosion rates estimation. - J. Geosci., 52(3-4): 169-180. http://www.jgeosci.org/content/jgeosci.011_2007_3-4_rapprich.pdf

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 26.03.09
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 25.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1649 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1649.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Návrší se zbytkem třetihorního (neogenního) sopečného tělesa, tvořeného zejména pyroklastickými uloženinami s vulkanickou brekcií (tzv. babinou), prostoupenou čedičovou (bazanitovou) žílou. , Jan Vítek, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]