Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Strž ve Stupné

Vyhledávání

Strž ve Stupné

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Jičín
Katastrální území: Stupná
Mapové listy: 0343, 03432
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Údolí pravého přítoku Zlatnice, jz. od křižovatky s.od Stupé asi 250 m od silnice
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Výchozy slepenců a pískovců vrchlabského souvrství v hluboké strži.
ID : 1648

Geologie

Geologická charakteristika: Na výchozech v rokli se vyskytují arkózovité pískovce s polohami slepenců, které stářím odpovídají spodnímu permu a patří k vrchlabskému souvrství (staropacké pískovce). Stárková M. et.al. (2016): Strž u Stupné je geologickou lokalitou s horninami vrchlabského souvrství v přirozené strži a zároveň PP s prameništěm a s výskytem bledule jarní. Jde o erozně odkryté lavice pískovců a slepenců nejhrubozrnnější jednotky vrchlabského souvrství (bazální facie tzv. staropackých pískovců). Lavice hrubozrnných arkózovitých pískovců dosahují mocnosti cca 1,5 m, mají konkávní mírně zvlněné erozní báze a téměř subhorizontální uložení (5–8° k SSV). Polohy hrubozrnných slepenců jsou patrné na bázi výchozů. Mají podpůrnou strukturu matrixu, místy až klastů, jsou nevytříděné. Klasty velikosti 1–10 cm jsou převážně subangulární a angulární, pouze některé křemeny jsou zaoblené až polozaoblené. V hrubozrnném nevytříděném matrixu pískovců a slepenců byla kromě zrn živců, křemene zjištěna zrna ryolitů a metamorfik, většinou angulární až subangulární často tmelená karbonátem. Jde o fluviální a úlomkotokové sedimenty s nevytříděným materiálem. Ukládaly se poměrně rychle při sezonních obdobích srážek v již nastupujícím sušším permském klimatu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - podkrkonošská pánev
Stratigrafie: paleozoikum - perm
Témata: geologie, geomorfologie, botanika
Jevy: skalní strž (rokle), zvrstvení, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: arkóza, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1539     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: strž v permských slepencích a arkózách, lokalita bledule jarní. Vyhlášeno Okresním národním výborem Jičín dne 26.9.1990.
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů, vegetace
Popis střetů zájmů: Nejsou známy.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: částečně zasuto s vývraty 12.12.2017;

Literatura

Stárková M.. et.al. (2016): Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 list 03-432 Nová Paka. MS archiv ČGS.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Prouza Vladimír, 20.11.07
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 21.11.07, Šimůnek Zbyněk 30.09.09, Gürtlerová Pavla 27.07.16, Stárková Marcela 12.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1648 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1648.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lavice arkózovitých pískovců a slepenců subhorizontálně uložených v rokli u Stupné, Marcela Stárková, 2014
Lavice arkózovitých pískovců a slepenců subhorizontálně uložených v rokli u Stupné karbonské pískovce., Marcela Stárková, 2014
Detail polohy nevytříděného slepence s přechody od podpůrné struktury klastů až k podpůrné struktuře matrixu, valounovým materiálem jsou v této poloze hlavně subangulární až suboválné křemeny, kvarcitické ruly a karbonské pískovce., Marcela Stárková, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]