Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kokrháč

Vyhledávání

Kokrháč

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Chomutov
Katastrální území: Prunéřov
Mapové listy: 0144, 01444
Oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: Výrazný skalní útvar v údolí Prunéřovického potoka 2 km severně o obce Prunéřov
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: skalnaté svahy, skály
ID : 1647

Geologie

Geologická charakteristika: Území je tvořeno horninami krušnohorského krystalinika zastoupenými drobně až středně zrnitou muskovitickou a dvojslídnou ortorulou až migmatitem svrchně proterozoického až spodně paleozoického stáři. Ortoruly jsou načervenalé barvy ( tzv. skupina červených rul krušnohorského krystalinika). Nápadný stupňovitě rozčleněný skalní hřeben utvářený erozí vodního toku a mrazovým zvětráváním, se nachází na strmém severním svahu kaňonovitého údolí Prunéřovského potoka. Ve svahu jsou sutě.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, litologie
Jevy: skála, skalní hřbet, skalní ostroh, selektivní eroze, suť
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání, metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: ortorula
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1508     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ukázka selektivního větrání ortorul s reliktním borem a výskytem medvědice lékařské
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: ucházející

Literatura

Kolektiv autorů. (1999): Ústecko. In: Mackovčin P. (ed.): Chráněná území ČR, svazek I. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, str 90, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 05.02.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1647 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1647.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]