Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Peperek

Vyhledávání

Peperek

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Račín u Polničky
Mapové listy: 2322, 23224
Oblast: Strážecké a moravské moldanubikum; třebíčský a jihlavský masiv
Lokalizace: 2 km východně od Velké Losenice, vrcholové partie kóty 675 m Peperek
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Rozsáhlý skalní útvar s délkou 250–270 m tvořený vápenatosilikátovými horninami s přechody do metakvarcitů a kvarcitických a křemen–biotitických rul. Hlavním horninovým typem jsou pyroxenické erlany.
ID : 1646

Geologie

Geologická charakteristika: Ve vrcholové části strmého, až přes 100 m vysokého svahu se nachází rozsáhlý skalní útvar s délkou 250–270 m tvořený vápenatosilikátovými horninami s přechody do metakvarcitů a kvarcitických a křemen–biotitických rul. Hlavním horninovým typem jsou ovšem pyroxenické erlany, jemně až velmi jemně zrnité horniny světlešedozelené barvy, místy s granátem nebo pyroxenem, selektivně páskovitě zvětrávající. Horniny jsou plasticky vrásněné, generelní směry a sklony foliací se pohybují v rozmezích S = 78–152/ 15–30, lineace L = 95/15.Výskyt těchto hornin se táhne v pruhu směru SSZ–JJV, což určuje protažení svahu i celého útvaru. Jihovýchodní část skaly je nižší (výška 5 m) a od severovýchodní části (výška 8–10 m) je oddělena výrazným sedýlkem.Na jihozápadní straně lokality se nacházejí 3 výrazné pseudokary podkovovitého tvaru o poloměru 6–8 m, otevřené k jihozápadu. Jsou jakoby zaklesnuty do okolního strmého skalnatého svahu a omezeny téměř svislými skalními stěnami, jejichž výška kolísá od 1 do 7,5 m. Z pseudokarů vycházejí rozsáhlé, po svahu protažené balvanové proudy délky 30–50 m. Jsou geomorfologicky výrazné a končí nápadným čelem (výška 2,5–3 m) ve střední části svahu. Vznik pseudokarů probíhal v pleistocénu a je vázán na puklinový systém, který musí být vyvinut nejméně ve dvou směrech, a na existenci tzv. mezní plochy, nad níž se vytváří zvodnělý horizont. V pleistocénu docházelo v periglaciálních podmínkách k zamrzání vody v puklinách nad mezní plochou a k rozrušování skalního masivu (mrazové zvětrávání). Na lokalitě probíhají puklinové systémy ve směrech S–J, SV–JZ, Z–V, podél nichž se vytvořily svislé stěny pseudokarů, mezní plocha byla vytvořena v místech s větší frekvencí ploch foliace (sklon ploch foliace 30–35° k J a JZ) (Kirchner 1983).V nižší jihozápadní části skalního útvaru je vyvinut mrazový srub s drobnou kryoplanační terasou. Další mrazové sruby o výšce 2–3 m se nacházejí i ve střední části jihozápadního skalnatého svahu Peperku. Na nejvyšším skalním útvaru vznikl drobný viklan s výškou 1,5 m. Mrazové zvětrávání modelovalo povrch skalních útvarů, vytvořily se drobné skalní výklenky, ve spodních částech skalních útvarů skalní převisy.Ve středověku, v třicátých letech 13. století, se dolovala na Peperku stříbrná ruda. V průběhu několika desítek let byla vyčerpána. Podle zprávy z roku 1328 bylo při zemětřesení 4.–5. srpna 1328 zavaleno několik šachet. Haldy a sníženiny po starých šachtách byly patrné ještě na počátku 2. poloviny 19. století. V současné době se žádné stopy po historickém dolování již nezachovaly.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, geomorfologie
Jevy: skála, viklan, skalní převis , mrazový srub, kar, skalní stěna, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání mrazové, gravitační
Hornina: erlan, rula
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1446     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalní stěna vápenatosilikátovách hornin s významnými geomorfologickými jevy, smíšené porosty v jejím okolí.
Součást VCHÚ: CHKO Žďárské vrchy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Buriánková Kristýna et al. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 23-224 Žďár nad Sázavou

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hrdličková Kristýna, 14.10.08
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 06.01.09, Hrdličková Kristýna 27.01.09, Gürtlerová Pavla 25.09.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1646 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1646.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]