Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Jarcovská kula

Vyhledávání

Jarcovská kula

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Vsetín
Katastrální území: Jarcová
Mapové listy: 2514, 25144
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Asi 0,5 km na J nad obcí Jarcová a 3 km na J od Valašského Meziříčí , lokalita leží na východně exponovaném svahu nad levým břehem Vsetínské Bečvy.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní pískovcový útvar v hostýnských vrstvách soláňského souvrství.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1643

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní pískovcový útvar v hostýnských vrstvách soláňského souvrství se nachází jjz. od obce Jarcová, v horní části levého údolního svahu Vsetínské Bečvy ve východní části Hostýnských vrchů. Při bázi skalního útvaru je šedohnědý, rezavě navětralý, hrubozrnný pískovec. Nad ním je poloha slepence. Kontakt je nerovný, erozívní. Slepenec osahuje slabě opracované úlomky křemene a metamorfovaných hornin v základní hmotě hrubozrnného pískovce. Úlomky metamorfitů jsou ploché, křemen je více opracován. Velikost klastů je až 5 cm. Mocnost hrubozrnější polohy velmi kolísá – od 20 do 150 cm. Slepenec zřejmě vyplňuje kanálové koryto. V nadloží je asi 4,5 m drobnozrnného slepence, členěného nerovnými plochami, podél kterých dochází k selektivnímu zvětrávání. V klastickém materiálu převládá poloopracovaný křemen do 5 mm s hrubozrnnou pískovcovou základní hmotou. Nejvyšší část je tvořena polohou 3,5 m mocnou hrubozrnných pískovců, homogenních. Směr a velikost sklonu vrstev činí 193/23o, uložení je normální. Pískovcový svahový útvar (tvaru věže) dosahuje 8 m výšky, ční výrazně nad své okolí a je výrazně modelován selektivním zvětráváním podél vrstev. V hrubozrnném pískovci jsou vyvinuty voštiny a skalní výklenky. Okolí skalního útvaru je odlesněno, skalní věž ční nad své okolí. Chráněné území s významnou geomorfologickou i geologickou hodnotou, esteticky působivý vysoký útvar s množstvím drobných tvarů selektivního zvětrávání, jedinečný ve v dané oblasti. Skalní útvar slouží jako horolezecký terén, s omezením, vyplývajícím ze stupně ochrany Přírodní památky.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída
Témata: geomorfologie, geologie, litologie
Jevy: skalní věž, selektivní eroze, voštiny
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2041     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Význačný skalní výchoz hrubozrnného pískovce o výšce 8 - skalní věž a další drobné výchozy. Sedimentologicky a geomorfologicky významná lokalita.
Střety zájmů: rekreace, sport
Popis střetů zájmů: Skalní útvar je používán jako cvičná skála horolezci - poškozování. Rekreační ruch - sešlap, pálení ohňů
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lokalita je beze změn, v současnosti je kolem skalního útvaru vykácený les. 18.10.2012;

Literatura

Krejčí O. et al. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 list 25-144 Jablůnka.; Mackovčin P., Jatiová M. a kol. (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds): Chráněná území ČR, Svazek II. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.173 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 20.04.10
Aktualizoval(a): Havlín Aleš 20.04.12, Krejčí Oldřich 18.10.12, Krejčí Oldřich 18.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1643 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1643.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Kontakt slepence s podložním pískovcem při bázi skalního útvaru Jarcovsklá kula., Oldřich Krejčí, 2009
Oldřich Krejčí, 2009
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]