Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Trupelník

Vyhledávání

Trupelník

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Teplice
Katastrální území: Bílina,Kučlín
Mapové listy: 0234, 02341
Geologická správní oblast: Mostecká pánev
Lokalizace: Území jižně od kóty 356 m Trupelník .
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: relikt vulkanického komplexu s fosiliferními diatomity na rozhraní vulkanitů a křídových mořských sedimentů
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1641

Geologie

Geologická charakteristika: Kopec Trupelník reprezentuje relikt vulkanického komplexu České středohoří. Podloží tvoří mořské sedimenty svrchní křídy, vycházejí na povrch u paty kopce. Na rozhraní vulkanitů ve vrcholové partii Trupelníku a křídových sedimentů vystupují v malých jámách a v drobných lůmcích diatomity, které obsahují hojnou paleogenní mikro a makro flóru. Kromě ní zde byly nalezeny zkameněliny korýšú řádu Decapoda, hmyzu (Hymenoptera, Coleoptera) a obratlovců ( Pisces, Testudines, Crocodilia).V okolí vrchu jsou doklady o počátcích třetihorní tektonické činnosti. V jižní části PR ve starém vápencovém lomu u Kučlína jsou doklady o vývoji v druhohorách (obnažená stratigrafická hranice mezi svrchním a středním turonem).Tento lom je významným nalezištěm zkamenělin druhohorních ramenonožců (Brachiopoda).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén), mezozoikum - křída - svrchní křída
Témata: geologie, paleontologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: zkameněliny - flora, zkameněliny - fauna, stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: diatomit
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 2137     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Význammné paleontologické naleziště paleogenní diatomitové mikroflory a makroflory. Rozsáhlý zbytek teplomilných společenstev s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin (např. hlaváček jarní, len žlutý atp).Zahrnuje smostatné lokality Trupelník -diatomity (id 1253) a Kučlín-okolí (id 1383)
Střety zájmů: nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: Ničení lokality sběrateli těžícími diatomity s paleontologickými nálezy pro komerční využití.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Rezervační kniha PR Trupelník, AOPK ČR

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Stanzelová Zuzana, 03.07.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 03.07.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1641 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1641.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Přemysl Zelenka, 2007
Přemysl Zelenka, 2007
Přemysl Zelenka, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]