Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Císařská rokle

Vyhledávání

Císařská rokle

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Beroun
Katastrální území: Tetín, Srbsko
Mapové listy: 1241, 12413
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Rokle mezi Kodou a Kornem J. od Srbska.
Charakteristika objektu: Hluboce zaříznutá rokle s skalními výchozy a srázy po obou stranách údolí, vesměs zachovalý původní reliéf.
ID : 164

Geologie

Geologická charakteristika: V rokli instruktivní profily v přirozených skalních výchozech, a to zvláště ve vápencích řeporyjských (horní část rokle), ve vápencích zlíchovského souvrství, v dalejských břidlicích, třebotovských a chotečských vápencích. Zvláště cenný je úplný profil zlíchovským a dalejskotřebotovským souvrstvím v JV. svahu rokle (částečně podrobně zpracovaný Chlupáčem et al. 1979). Paleontologické lokality, zvláště ve vápencích zlíchovských (zlíchovské souvrství), třebotovských vápencích a v břidlicích dalejských. Krasové jevy: jeskyně v horní části rokle, suché údolí a skalní stupeň z vyvěračkou v horní části rokle, závrty nad hranou svahů. Travertinové kaskády s aktivní tvorbou pěnovců. Lok. č. 42 a 43 in Chlupáč et al. (1987).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie
Jevy: kras
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec, travertin
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 177     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významné stratigrafické profily spodním a středním devonem, paleontologické lokality, povrchové krasové fenomény, jeskyně, vyvěračka, téměř neporušená krasová morfologie, recentní travertiny. Území leží v SPR Koda (č. 177).
Součást VCHÚ: CHKO Český kras
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: zástavba
Popis střetů zájmů: Území je přísně chráněné, poněkud ohroženo je chatovou zástavbou v nižší části rokle.

Literatura

Chlupáč, I. (1957): Faciální vývoj a biostratigrafie středočeského spodního devonu. - Sbor. Ústř. Úst. geol, Geol., 23, 1, 369-485. Praha. Chlupáč, I. (1959): Faciální vývoj a biostratigrafie břidlic dalejských a vápenců hlubočepských (eifel) ve středočeském devonu. - Sbor. Ústř. Úst. geol, Geol., 25, 445-511. Praha. Chlupáč, I. (1987, ed.): Základní geologická mapa a vysvětlivky ČSSR 1:25 000, list 12-413 Králův Dvůr. - Ústřední Ústav geologický, Praha. Chlupáč, I., Lukeš, P. a Zikmundová, J. (1979): The Lower/Middle Devonian boundary beds in the Barrandian area, Czechoslovakia. Geologica etz Palaeont., 13:125-156. Marburg. Kovanda, J. (1971): Kvartérní vápence Československa.- Sbor. geol. Věd, Antropozoikum, A, 7, 7-236. Praha. Svoboda, J. - Prantl, F. (1950): O stratigrafii a tektonice staršího paleozoika v okolí Kody u Srbska. - Sbor. St. geol. Úst. Čs. Republ., odd. geol., 17, 393-436. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 21.03.93

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 164 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/164.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Hluboce zaříznutá rokle se skalními výchozy a srázy, významné stratigrafické profily spodním a středním devonem, paleontologické lokality., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Hluboce zaříznutá rokle se skalními výchozy a srázy, významné stratigrafické profily spodním a středním devonem, paleontologické lokality., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Významný stratigrafický profil od pragu do eifelu s paleontologickými lokalitami ve všech odkrytých členech., Jan Moravec, 2006
Významný stratigrafický profil od pragu do eifelu s paleontologickými lokalitami ve všech odkrytých členech., Jan Moravec, 2006


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]