Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Komínky

Vyhledávání

Komínky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Kroměříž
Katastrální území: Kostelany
Mapové listy: 2533, 25331
Geologická správní oblast: Pouzdřanská, ždánická a zdounecká jednotka, račanská jednotka Chřibů
Lokalizace: Skaliska na hřbetu Chřibů, 1 km na V od rekreačního střediska Bunč.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skaliska ze slepenců a pískovců lukovských vrstev račanské jednotky magurského flyše.
ID : 1638

Geologie

Geologická charakteristika: Izolované skála a mrazové sruby Komínky jsou tvořeny slepenci a pískovci račanské jednotky magurského flyše , a to lukovskými vrstvami (paleocén). Pískovce jsou středně až hrubě zrnité, silně zvětralé. Tvoří je křemen, ortoklas, biotit, muskovit a jílové minerály, živce, a fylity. Skalní útvary vystupují jednak ve vrcholové části hřbetu, kde tvoří asi 40 m dlouhý pás izolovaných skal, převyšující okolí o 50 m, a jednak na s. svahu pod ním. Nejvýraznější izolovaná skála tvoří nejvyšší bod hřbetu a vystupuje ve tvaru šikmo uložené vypreparované slepencovo-pískovcové vrstvy o půdorys. rozměrech 13 x 4 m. Modelace skal je predisponována průběhem ploch vrstevnatosti a puklin. Četné jsou zde také drobné tvary zvětrávání a odnosu (skalní mísy, voštiny).
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - paleocén - svrchní paleocén
Témata: geomorfologie, mineralogie, geologie
Jevy: skála, mrazový srub, skalní mísa, voštiny, vrstva
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání mrazové, zvětrávání
Hornina: pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 181     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalisko tvořené magurskými pískovci
Střety zájmů: turistika, sport, jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Hojně navštěvováno turisty a horolezci - devastace, vysekání schůdků, ohniště přimo u skaliska.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Na skále byly vymodelovány (přidělány bílou hmotou) umělé chyty pro boldrování. 28.10.2012; Doporučujeme do ochrany PP zahrnout i geologické fenomény vyskytující se na lokalitě. 1.11.2012;

Literatura

Mackovčin P., Jatiová M. a kol. (2002): Zlínsko.In: Mackovčin P.a Sedláček M.(eds):Chráněná území ČR, svazek II.Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.83 Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 25.02.10
Aktualizoval(a): Novotný Roman 28.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1638 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1638.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Roman Novotný, 2012
Roman Novotný, 2012
Roman Novotný, 2012
Roman Novotný, 2012
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]