Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Údolí Vošmendy

Vyhledávání

Údolí Vošmendy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Bozkov, Roztoky u Semil
Mapové listy: 0341, 03413,03411
Oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Údolí potoka Vošmendy sv. od Bozkova u Semil. Lokalita zahrnuje jak chráněné území Přírodní rezervace, tak i jižní část údolí Vošmendy k soutoku se Staroveským potokem.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Geologicky a botanicky pozoruhodné území s krasovými jeskyněmi s krápníkovou výzdobou, s paleontologicky cennými sedimenty.
ID : 1637

Geologie

Geologická charakteristika: Úzce sevřené údolí s až 40 m vysokými svahy je zahloubeno v metamorfovaných horninách železnobrodského úseku krystalinika, zejména v epizonálně přeměněných horninách staršího paleozoika. Největší rozsah mají chloriticko-seritické fylity, místy proložené zelenými břidlicemi.Vyskytují se zde čisté krystalické vápence. V nich vznikl pozoruhodný kras s vyvěračkami (původně ponory) v řečišti potoka a 85 m dlouhou puklinovou jeskyní, objevenou při speleologickém průzkumu v 60. letech 20 století na východním svahu údolí. Krystalické horniny vystupují na svazích v podobě skalních srubů (např. nad soutokem Vošmendy a Staroveského potoka) (Mackovčin a kol., 2002). Rozsáhlé skalní defilé nad soutokem Vošmendy a Staroveského potoka asi 1,8 km VSV od Bozkova. Výchozy jsou tvořeny několika patry hornin různě postižených deformací. Jedná se konkrétně o spodnopaleozoické zelené břidlice místy postižené karbonitizací. U hornin je dobře vyvinutá metamorfní foliace a jsou přítomny uzavřené až otevřené vrásy. (Prouza 2010)
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum - železnobrodské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geologie, hydrogeologie, paleontologie, sedimentologie
Jevy: kras, jeskyně pseudokrasová, deformační stavby, vrása
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), sedimentární , metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit), fylit, břidlice zelená
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1929     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Krasové území s jeskyněmi a paleontologickými nálezy, luční společenstva, vyhlášeno OÚ Semily 3. 12. 1997, výměra 13,14 ha
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize 20.10.2009;

Literatura

Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.; Kachlík V. a kol. (2013): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 , list 03-411 Rokytnice nad Jizerou, Česká geologická služba. Praha.; Prouza, V., red. (2010): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-413 Semily. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lorencová Markéta, 23.11.07
Aktualizoval(a): Mrázová Štěpánka 20.10.09, Prouza Vladimír 22.04.10, Kachlík Václav 11.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1637 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1637.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Naučná stezka Údolím Vošmendy provází územím PP v přeměněných horninách železnobrodského krystalinika, zejména chloriticko-seritických fylitech, místy proložených zelenými břidlicemi. Vyskytují se zde čisté krystalické vápence s pozoruhodně vyvinutým krasem s vyvěračkami v řečišti potoka a 85 m dlouhou puklinovou jeskyní. , Markéta Vajskebrová, 2016
Zbytky po těžbě železné rudy v údolí Vošmendy., Markéta Vajskebrová, 2016
Naučná stezka Údolím Vošmendy provází územím PP v přeměněných horninách železnobrodského krystalinika, zejména chloriticko-seritických fylitech, místy proložených zelenými břidlicemi. Vyskytují se zde čisté krystalické vápence s pozoruhodně vyvinutým krasem s vyvěračkami v řečišti potoka a 85 m dlouhou puklinovou jeskyní. , Markéta Vajskebrová, 2016
Naučná stezka Údolím Vošmendy provází územím PP v přeměněných horninách železnobrodského krystalinika, zejména chloriticko-seritických fylitech, místy proložených zelenými břidlicemi. Vyskytují se zde čisté krystalické vápence s pozoruhodně vyvinutým krasem s vyvěračkami v řečišti potoka a 85 m dlouhou puklinovou jeskyní. , Markéta Vajskebrová, 2016
Naučná stezka Údolím Vošmendy provází územím PP v přeměněných horninách železnobrodského krystalinika, zejména chloriticko-seritických fylitech, místy proložených zelenými břidlicemi. Vyskytují se zde čisté krystalické vápence s pozoruhodně vyvinutým krasem s vyvěračkami v řečišti potoka a 85 m dlouhou puklinovou jeskyní. , Markéta Vajskebrová, 2016
Naučná stezka Údolím Vošmendy provází územím PP v přeměněných horninách železnobrodského krystalinika, zejména chloriticko-seritických fylitech, místy proložených zelenými břidlicemi. Vyskytují se zde čisté krystalické vápence s pozoruhodně vyvinutým krasem s vyvěračkami v řečišti potoka a 85 m dlouhou puklinovou jeskyní. , Markéta Vajskebrová, 2016
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]