Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Trosky

Vyhledávání

Trosky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Troskovice
Mapové listy: 0334, 03342
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Trosky leží 1 km od obce Troskovice.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Erozní relikt miocénního struskového kužele,Skála - dva suky, na kterých stojí věže hradu Trosky. Skály poskytují výchozy bazanitu a hrubozrnných strusek s vulkanickými bombami.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1636

Geologie

Geologická charakteristika: Trosky (488 m n.m.)představují erozní relikt struskového kužele. Selektivní eroze odnesla převážnou část pyroklastik a obnažila dvojitou přívodní dráhu (dvě věže) tvořené kompaktním bazanitem. Skalní věže, na kterých stojí zbytky středověkého hradu, tvoří bazanit. Bazanit má výraznou sloupcovitou odlučnost, přičemž sloupce jsou ve věžích orientovány subhorizontálně. Obě věže představují vypreparované přívodní dráhy monogenetických vulkánů. V prostoru mezi oběma věžemi se ještě vyskytuje bazanitové subhorizontálně uložené deskovité těleso se subvertikálně orientovanou sloupcovou odlučností. Tato partie patrně reprezentuje relikt lávového proudy vylitého z Baby. Kompaktní přívodní dráhy jsou místy lemovány relikty pyroklastických uloženin. Jedná se o špatně vytříděná hrubě zrnitá pyroklastika s podpůrnou strukturou zrn, která zcela postrádají popelovou frakci. Převažují různě velké úlomky vesikulární bazaltické horniny (strusky). Objevují se i vřetenovité bomby. Zvrstvení není vyvinuté, ale z textury uloženin je zřejmé, že strusky byly ukládány na povrchu v podobě struskového kužele. Zachované uloženiny pak odpovídají facii v těsné blízkosti kráteru, kde nedochází k vytřídění a mnohdy chybí i zvrstvení. Stupeň fragmentace i četnost vesikulárních fragmentů odpovídají strombolskému typu erupce. Bazanit z Trosek byl datován metodou K/Ar na 16,5 Ma (Rapprich et al. 2007). Aktivita započala vytvořením struskového kužele Baba, který byl doprovázen výlevem lávy. Následně došlo k posunutí centra aktivity mírně k východu, přičemž vznikl sesterský kužel Panna. Přívodní dráha Panny proráží relikt lávového proudu spojeného s kuželem Baby a strusky Panny tuto lávu překrývají. Aktivita se pak patrně posunula ještě více k východu, kde stála podle pamětníků do čtyřicátých let 20. století výrazná bazanitová skála, jež byla vytěžena .
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, geomorfologie, geologie
Jevy: vulkán, struskový kužel
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazanit, struska
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1932     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Suky nefelinického čediče, symbol Českého ráje, vyhlášeno SCHKO Český ráj 21. 3. 1998; výměra 3,46 ha.
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Trosky patří k nejatraktivnějším kulturním památkám Českého ráje. Ročně je navštíví asi 100 000 lidí.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Beze změny 12.11.2011;

Literatura

Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 s.; RAPPRICH, V., CAJZ, V., KOŠŤÁK, M., PÉCSKAY, Z., ŘÍDKOŠIL, T., RAŠKA, P. & RADOŇ, M., 2007: Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín Volcanic Field (NE Bohemia) and subsequent erosion rates estimation. - J. Geosci., 52(3-4): 169-180. http://www.jgeosci.org/content/jgeosci.011_2007_3-4_rapprich.pdf ;Čech, S., et.al. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-342 Rovensko pod Troskami. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Lorencová Markéta, 23.11.07
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 25.09.09, Rapprich Vladislav 12.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1636 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1636.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní věže modelovalo mrazové zvětrávání a později, při stavbě hradu i lidská činnost., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2011
Daniel Smutek, 2010
Stanislav Čech, 2010
Sloupcovitá odlučnost olivinického nefelinitu, Tomáš Kumpan, 2008
Vladislav Rapprich, 2008
Vladislav Rapprich, 2008
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]