Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Krkanka

Vyhledávání

Krkanka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: České Lhotice, Licibořice, Nasavrky
Mapové listy: 1344, 13441
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: Sleduje oba břehy Chrudimky od Křižanovské přehrady po Peklo, zhruba od Křižanovic po jv. okraj Slavické obory s. od Nasavrk.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Výchozy, mrazové sruby, blokové sutě
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1632

Geologie

Geologická charakteristika: Skalnaté údolí řeky Chrudimky - množství skalních výchozů a mrazových srubů. Skaliska jsou tvořena převážně tonalitem až křemenným dioritem (tzv. skutečská žula), menší těleso hned pod hrází přehrady Křižanovice I. tvoří červená křižanovická žula železnohorského plutonu s doprovodem porfyrických a aplitických hornin a křemennými žilami. Na území je několik tělísek amfibolických dioritů. Na některých místech se projevuje různá rychlost zvětrávání a odnosu a vznikají tak morfologickými mikrotvary - např. drobné skalní věže. Sutě jsou jednak suché, místy holé, jednak vlhké a stabilizované porosty.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku - železnohorský puton (nasavrcký masiv)
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: výchoz, mrazový srub, suť, kaňon
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání, zvětrávání mrazové
Hornina: granit (žula), aplit, porfyr
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1576     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Silně členité skalnaté území s kaňonem Chrudimky a jejích přítoků se zbytky přirozených porostů
Součást VCHÚ: CHKO Železné hory
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: rekreace
Popis střetů zájmů: Chaty
Stav lokality: dobrý

Literatura

Faltysová H., Bárta F. a kol. Pardubicko (2002):In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek IV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str.246 Praha.; Žežulková, V. edit. (1988):Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSR 1:25 000, list 13-441 Nasavrky. MS - archiv ČGS. Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 04.11.09
Aktualizoval(a): Rambousek Petr 25.09.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1632 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1632.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012
Blok granitu s tmavými uzavřeninami taveniny jiného chemického složení (xenolity)., Fotoarchiv Národního geoparku Železné hory, 2010
Přírodní rezervace Krkanka v údolí řeky Chrudimky., Fotoarchiv Národního geoparku Železné hory, 2010
Na kamenná moře v údolí jsou vázány specifické druhy rostlin a živočichů., Fotoarchiv Národního geoparku Železné hory, 2010
Výchozy granitů nasavrckého plutonu ve svazích nad údolím Chrudimky, Pavla Gürtlerová, 2008
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]